Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1268 (2009-2010)
Innlevert: 26.05.2010
Sendt: 27.05.2010
Besvart: 04.06.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Heimevernet har en viktig rolle i vårt samfunn som en del av Forsvaret og som bidragsyter ved kriser. HV er satt opp med personlige våpen og selv om deler av disse er levert inn, er det å ha et våpen et beredskapsfortrinn. Selv om HV ikke øver så mye som de burde pga. manglende driftsmidler er det likevel viktig at de er klare til å løse oppgavene sine på en god og forsvarlig måte.
Mitt spørsmål til statsråden er om det foreligger planer om innlevering av personlige våpen og når et slikt vedtak eventuelt er fattet?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 27. mai 2010, med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om Heimevernets oppbevaring av våpen.

Lagring av håndvåpen og personlig bekledning og utrustning hjemme hos den enkelte er en del av Heimevernets egenart, og har vært en hensiktsmessig ordning for å gi beredskap, korpsånd og rimelig lagring der hvor soldaten er.

Lokale forhold har ført til sentrallagring av deler av håndvåpenmengden i noen distrikter. I tillegg har Heimevernets innsatsstyrker til forskjell fra forsterknings- og oppfølgningsstyrkene, allerede materiell og våpen sentrallagret de fleste steder for å korte ned klargjøringstiden.

Sikring av heimevernsvåpen som er lagret hjemme hos heimevernspersonell, har vært behandlet av Stortinget flere ganger de senere årene. Formålet har vært å iverksette tiltak for å hindre misbruk av våpnene. Ved behandlingen av Budsjettinnstilling S. nr. 7 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007), samtykket Stortinget i regjeringens forslag om å gjøre en midlertidig ordning med inndragning av tennstempler permanent. Siden inndragningen av tennstempler hadde vist seg å ha så god effekt, ble det også besluttet at en planlagt ordning med kammerlås ikke skulle iverksettes.

Dagens operasjonskonsept bygger på at heimevernspersonellet uansett skal møte på et sentralt oppsetningssted, og gjennomføre eventuell nødvendig trening før de løser oppdragene. Ved oppmøtet deles tennstempel og ammunisjon ut. Generalinspektøren for Heimevernet opplyser at det, fra ulike hold internt i heimevernsorganisasjonen, har blitt hevdet at det vil være mest praktisk om også våpnene deles ut samtidig. Selv om sentrallagring har sine fordeler, kan kostnader forbundet med lagerkapasitet og vakthold bli betydelige.

Med dagens trusselbilde som bakgrunn, samt de ovenfor beskrevne forhold, opplyser generalinspektøren for Heimevernet nylig å ha gitt et oppdrag om å nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere de operative og økonomiske konsekvensene av sentral våpenlagring i Heimevernet. Rapporten etter denne analysen ventes å foreligge til høsten.

Kvalitetsreformen har gitt Heimevernet et etterlengtet løft. Heimevernet er nå en relevant operativ kapasitet i det nye sikkerhetsbildet. Forsvarsdepartementet vil sørge for at Heimevernets våpen også i fremtiden vil oppbevares på en måte som både er sikker, praktisk og gjør Heimevernet i stand til å reagere raskt.