Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1271 (2009-2010)
Innlevert: 27.05.2010
Sendt: 27.05.2010
Besvart: 07.06.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Vil statsråden bidra til snarlig fornyet behandling i NVE slik at rasvarslingssystemet for Nordnesfjellet i Kåfjord kan komme på plass i 2010 som forventet og til at de viktige kjerneboringene kan gå som planlagt inneværende år?

Begrunnelse

Nordnesfjellet i Kåfjord kommune i Troms er et av Norges farligste fjell med fare for store fjellskred som vil utløse livstuende flodbølger for befolkningen ved Kåfjorden og Lyngenfjorden.
Måleutstyr er utplassert oppe på fjellet, men befolkningen i Kåfjord og Lyngen som lever med rastrusselen tett på seg, venter nå på et permanent varslingssystem for fjellskred. En søknad til NVE om 30 mill. til dette formål er blitt redusert til 1/10, dvs. 3 mill. Det innebærer at varslingssystemet ikke lar seg realisere.
Ordføreren i Kåfjord har på vegne av befolkningen gitt utrykk for stor uro over situasjonen og mener det er uakseptabelt at NVE ikke vil imøtekomme søknaden i sin helhet når målinger viser at Nordnesfjellet faktisk er i bevegelse. Behovet for et varslingssystem er overhengende, og det er dessuten i søknaden tatt høyde for at det i 2010 er behov for å gjennomføre dype kjerneboringer for å få mer kunnskap om fjellets bevegelser. Mer voldsomt og omskiftelig vær som kan påvirke sprekkdannelsene i fjellet, taler også for at det er viktig å få etablert det omsøkte varslingssystemet så raskt som mulig.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: NVE overtok 1. januar 2009 det statlige ansvaret for forebygging av skredulykker. Dette var et tiltak for å sikre mer helhetlig, effektiv og styrket statlig bistand til skredforebygging. NVE skal bistå kommuner med kunnskap og ressurser innen kartlegging, arealplanlegging, overvåking og varsling, sikring og bistand ved beredskap. Den statlige bistanden endrer imidlertid ikke på kommunenes ansvar for å ta hensyn til sikkerhet mot skred ved både ny og eksisterende bebyggelse.

NVEs bistand til skredforebygging omfatter bl.a. støtte til overvåking og varsling av fjellskredfare. Regjeringen har gitt NVE føringer om at de skal prioritere sikring av områder der risikoen er høy og der investeringen i sikring gir størst samfunnsøkonomisk nytte. For prioriterte objekt med fare for store fjellskred og høy risiko vil NVE kunne bistå kommuner med kompetanse og ressurser.

I 2010 ble rammen for bistand til fjellskredovervåking doblet fra 10 mill. kroner i 2009 til 20 mill. kroner. Midlene skal dekke drift av eksisterende overvåkings- og varslingssystemer og etablering av nye systemer. NVE er ansvarlig for å prioritere hvilke fjellskredobjekter som skal få midler innen den gitte rammen, basert på føringer gitt av Storting og regjering.

Storfjord, Lyngen og Kåfjord kommuner har de fire foregående år mottatt til sammen 24 mill. kroner i statlig støtte til oppbygging av overvåkings- og varslingssystemer ved Nordnes. I 2010 er kommunene blitt tildelt 3,1 mill kroner. Kommunene har gjennom Fjellskred Troms påklaget NVEs vedtak. Klagen er nå under behandling hos NVE som vil gjøre en fornyet vurdering før klagen oversendes til departementet. Ettersom klagen er under behandling kan jeg ikke kommentere saken ytterligere.