Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1274 (2009-2010)
Innlevert: 27.05.2010
Sendt: 27.05.2010
Besvart: 03.06.2010 av justisminister Knut Storberget

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hva anser statsråden som akseptabel tidsbruk for saksbehandlingen i rettferdsvederlagsutvalgene, herunder offentlige organers tidsbruk i sine bidrag for at utvalgene skal kunne utføre sitt arbeid?

Begrunnelse

Utgangspunktet for rettferdsvederlagsutvalgene er at saksbehandlingstiden ikke bør overskride 12 måneder. På tross av dette opplever mange at saksbehandlingstiden blir svært mye lengre. I tilfellene hvor dette skyldes mangelfulle søknader er dette ikke utvalgenes ansvar. Når det derimot skyldes manglende uttalelser fra de offentlige organer som skal belyse søkers historie, andre historiske forhold som er av betydning for søknaden eller sammenligninger med tidligere praksis er dette svært kritikkverdig.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen er opptatt av at det skal gis kompensasjon for de forhold som ligger til grunn for Stortingets rettferdsvederlagsordning. Det er viktig at sakene får en grundig og betryggende behandling slik at søkerne sikres den kompensasjon de tilkommer ut fra det eller de grunnlag som kan være tilstede. Søknader om rettferdsvederlag stilles til Statens sivilrettsforvaltning, som blant annet er sekretariat for Stortingets rettferdsvederlagsordning. Enkelte sakstyper behandles utelukkende av Statens sivilrettsforvaltning, mens de fleste sakstyper oversendes til og behandles i en eller flere fagetater alt etter hvilket/hvilke grunnlag som påberopes. Når sakene er ferdig forberedt oversendes de et av Utvalgene for Rettferdsvederlag til avgjørelse.

Behandling av rettferdsvederlagssøknader er en omfattende prosess. Jeg er klar over at det for søkerne er vanskelig å vente lenge på svar. Det dreier seg imidlertid oftest om kompliserte forhold langt tilbake i tid som det kan være utfordrende å få tilstrekkelig belyst. Jeg er derfor opptatt av at saksbehandlingen skal være forsvarlig samtidig som saksbehandlingstiden skal være så kort som mulig.

Regjeringen Stoltenberg II har fastsatt mål for saksbehandlingstiden i saker om rettferdsvederlag. For ferdigstillelse av saker hos Statens sivilrettsforvaltning er målet 1 måneds saksbehandlingstid etter at alle dokumenter er mottatt. Videre er målet at ingen saker som utelukkende behandles i Statens sivilrettsforvaltning skal ta mer enn 12 måneder. For saker som har vært til utredning hos faginstanser, er det et mål at saken ikke skal overgå totalt 14 måneders saksbehandlingstid, 12 måneder for faginstansens forberedende arbeid og til sammen 2 måneder for Statens sivilrettsforvaltnings arbeid forut for og etter behandlingen i faginstansene.

Saksbehandlingstiden i Statens sivilrettsforvaltning er i overensstemmelse med målet som er satt. Når det gjelder saksbehandlingstiden i fagetatene, varierer denne noe. Helsedirektoratet har en saksbehandlingstid på om lag 12 måneder i de fleste av sakene, og saksbehandlingstiden der er således i tråd med målene. Det samme gjelder saker som behandles av NAV. Når det gjelder saker som behandles av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, ligger saksbehandlingstiden normalt på 12 måneder, men i enkelte kompliserte saker bruker direktoratet noe mer tid. Når det gjelder Utdanningsdirektoratet er målet også her 12 måneders saksbehandlingstid for alle sakstyper. For de flest sakstyper er saksbehandlingstiden der ca. 24 måneder. Dette skyldes i det vesentlige et stort etterslep fra tidligere år og et særlig stort tilfang av saker i 2007. For 2009 og hittil i 2010 er imidlertid antallet innkomne saker til Utdanningsdirektoratet lavere enn antallet uttalelser sendt fra samme sted til Statens Sivilrettsforvaltning. Hvis denne tendensen fortsetter, er det håp om at saksbehandlingstiden på sikt vil bli kortere hos Utdanningsdirektoratet.

Med unntak av saker som behandles av Utdanningsdirektoratet, ligger altså saksbehandlingstiden hos faginstansene normalt på 12 måneder. Dette innebærer at flertallet av sakene blir sendt videre til rettferdsvedelagsutvalgene innen 14 måneder etter søknad er mottatt. Avvik fra angitt saksbehandlingstid kan imidlertid forekomme, avhengig av de konkrete forholdene i den enkelte sak. Dette gjelder særlig der søknaden skal vurderes av flere faginstanser.

Etter at sakene er ferdig forberedt i faginstansen(e) og/eller Statens sivilrettsforvaltning oversendes de Utvalg for Rettferdsvederlag I, II eller III til beslutning. Saksbehandlingstiden her er om lag 2 måneder, men enkelte saker/saksområder har blitt liggende lenger hos Utvalgene fordi det har vært viktige prinsipielle spørsmål som måtte avklares. Regjeringen har ingen mulighet til å påvirke Utvalgenes prioriteringer og arbeid i disse sakene.