Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1281 (2009-2010)
Innlevert: 27.05.2010
Sendt: 28.05.2010
Besvart: 04.06.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Forsvarts Veteransenter på Bæreia i Hedmark trenger utbedringer. Matsalen er ifølge brukerne iskald, og bygningsmassen har diverse lekkasjer. Malingen flasser og ventilasjonsanlegget har gått ut på dato. Først i år 2016 skal man utbedre de store manglene.
Er statsråden fornøyd med at et sted som Bæreia, som alle var glad for ble gjenåpnet, nå forfaller så mye?

Begrunnelse

Jeg er klar over at det gjøres noe med brannsikkerheten og andre mindre utbedringer, men dette er ikke nok på lang sikt.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Arbeidet med å styrke oppfølgingen av våre veteraner ble påbegynt gjennom St. prp. nr. 48 (2007-2008) ”Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier”, og fulgt opp gjennom St.meld. nr. 34 (2008–2009) ”Fra vernepliktig til veteran – Om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner”. I denne meldingen er det foretatt en helhetlig gjennomgang av tiltak og ordninger som er etablert for å ta vare på personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner. Ett av de mange tiltak regjeringen har iverksatt er tilbud om rekreasjons- og velferdsopphold for Forsvarets veteraner. Ved etableringen av Forsvarets veteransenter på Bæreia har veteranene et sted å møtes for gjensidig støtte og vennskap. Forsvarsbygg og Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke v/Bæreiasenteret inngikk avtale om kjøp av Bæreia 11. april 2008. Senteret har vært i full drift fra 1. august 2009, og er i dag en arena der veteraner kan samles, dele sine erfaringer, delta i familieaktiviteter og arrangere gjensynstreff i regi av de frivillige veteranorganisasjonene.

Det er sentralt med en helhetlig tilnærming og planlegging av fornyelses- og vedlikeholdsbehov for alle forsvarsektorens anlegg. Når det gjelder de konkrete forholdene stortingsrepresentanten Bredvold refererer til på Bæreia, vil maling av fasader etter planen bli gjennomført i 2010. Jeg er kjent med at det har vært utfordringer knyttet til bl.a. innetemperatur og mindre lekkasjer i taket. Forsvarsbygg, som har det løpende ansvaret for vedlikeholdet av forsvarssektorens bygningsmasse, har funnet gode løsninger på disse problemene.

På Bæreia er det iverksatt umiddelbare tiltak knyttet til bl.a. reparasjoner og brannsikring innenfor en ramme på 7,9 mill. kroner. Fremdeles bærer en del av standarden, herunder ventilasjonsanlegget i hovedbygningen, preg av at store deler av bygningsmassen er fra slutten av 50-tallet. Vi er kjent med at det er utfordringer vedrørende inneklima. Det vil være behov for å gjennomføre tiltak på Bæreia for å forhindre forfall både på kort og lengre sikt. Noe vil utføres som en del av det årlige vedlikeholdet, mens andre tiltak vil innebære større investeringer som må ses opp mot øvrige behov i forsvarssektoren. Det vil nå igangsettes arbeid med å vurdere en fremskynding av tiltak for å løse noe av behovet på Bæreia, blant annet når det gjelder inneklima.

Regjeringens ambisjon er at Bæreia skal videreutvikles som et rekreasjons- og velferdssenter for våre veteraner og deres pårørende. Jeg legger stor vekt på at Bæreia, som Forsvarets primære samlingssted for veteraner, skal være et senter som stimulerer til sosialt fellesskap og bidrar til å understøtte veteranenes anerkjennelse.