Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1288 (2009-2010)
Innlevert: 28.05.2010
Sendt: 28.05.2010
Besvart: 04.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I forrige periode ble det gjennom NTP 2010-2019 åpnet for at ferjeavløsningsprosjekter skal få utvidet statlige bidrag ved at staten øker tilskudd fra ferjedrift fra 15 år til 30 år. Det ble fra daværende samferdselsminister åpnet for at også tidligere vedtatte prosjekter kunne få utvidet tilskuddsperiode.
Har Samferdselsdepartementet fulgt dette opp eller vil det evt. bli gjort?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg viser til at ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd ble etablert gjennom behandlingen av St.prp. nr. 67 (2002-2003), jf. Innst. S. nr. 272 (2002-2003). Det ble lagt til grunn at tilbakebetalingsperioden skal være 15 år. Med unntak av Hardangerbrua på rv 7/rv 13 inngår alle prosjekter der ordningen benyttes og som til nå er lagt fram for Stortinget, i fylkesvegnettet etter gjennomføring av forvaltningsreformen fra 2010. Etter forvaltningsreformen er fylkeskommunen ansvarlig for å utbetale ferjetilskudd til disse prosjektene. For nye prosjekter på fylkesvegnettet er det opp til den enkelte fylkes- kommune å vurdere om det er hensiktsmessig å benytte ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd.

Gjennom behandlingen av St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019, jf. Innst. S. nr. 300 (2008-2009), ble tilbakebetalingsperioden økt til maksimalt 30 år. Det ble også åpnet for at lokale myndigheter kan ta initiativ til fornyet behandling av saker som er lagt fram for Stortinget. Samferdselsdepartementet vil følge opp evt. initiativ fra lokale myndigheter. For Hardangerbrua foreligger det en søknad fra bompenge- selskapet om å få finansieringsbidraget fra alternativ bruk av ferjetilskudd vurdert på nytt. Søknaden vil bli lagt fram for Samferdselsdepartementet etter at den er behandlet av Statens vegvesen.

Det må påpekes at ved en forlenging av perioden øker finansieringsbidraget til prosjektet fra ordningen, men samtidig øker også rentekostnadene knyttet til forskotteringen. Rentekostnadene skal i hht. retningslinjene for ordningen dekkes av bompengeselskapet eller lokale myndigheter.