Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1295 (2009-2010)
Innlevert: 28.05.2010
Sendt: 31.05.2010
Besvart: 07.06.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): I 2008 behandlet Stortinget en sak krigspensjon, Dok. nr. 8:64 (2006-2007). Et samlet Storting ønsket at søknader om krigspensjon skulle gjennomgås på nytt. Henvendelser viser at Nav Pensjon oppgir å ikke ha kapasitet til å gjennomgå ankesaker, som kan bli liggende opp mot 3 år. Tidligere ble det oppgitt at ankebehandling kunne ta 6 - 9 måneder. Nå er dette informasjonen fjernet.
Hva vil statsråden gjøre for at Nav Pensjon følger opp Stortingets vedtak og forutsetninger i behandling av krigspensjonssaker?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 267 (2007-2008) går en samlet arbeids- og sosialkomité inn for at søkere som har fått avslag på søknader om krigspensjon etter bombing av Holen skole i 1944 eller som offer for "brent jord" i Finmark og Troms i 1944/45, skulle gis rett til å anke og få sine saker behandlet i forhold til kriteriet om presumpsjon. I innstillingen legger flertallet vekt på at

"[...] dette arbeidet gis høy prioritet og at relativt like tilfeller får en mest mulig lik behandling. Det må vektlegges at mange har måttet vente lenge på å få sine saker vurdert for krigspensjon, og at mange nå er i høy alder."

Når vi er kjent med ankesaker som har ligget ubehandlet i 3 år, og Nav pensjon oppgir at de hverken har kapasitet til å behandle disse eller kan gi tilbakemelding på når sakene vil bli behandlet, vil det uten at statsråden griper inn nå, ta minst 5 år å få sakene ferdigbehandlet. Dette er etter min mening ikke forenelig med det vedtak og de forutsetninger som Stortinget har gitt i krigspensjonssaken, både gjennom Innst. S.264 (2007-2008) og gjennom Revidert nasjonalbudsjett for 2008, hvor det står om krigspensjon:

"Regjeringen foreslår at omleggingen av praksis gjøres gjeldende fra 1. mars 2008, og gis virkning inntil tre år tilbake i samsvar med vanlig praksis."

De sakene som nå ligger til behandling, som Nav pensjon ikke har kapasitet til å behandle, faller inn under denne definisjonen.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: I brev av 4. mars 2010 stilte stortingsrepresentant Robert Eriksson et spørsmål om samme tema som stortingsrepresentanten her tar opp. Jeg finner det derfor hensiktmessig å gjenta noe av svaret fra den gang.

I mitt svar av 10. mars 2010 til Stortingets president opplyste jeg at Arbeids- og velferdsetaten har gjennomgått alle avslåtte krav om krigspensjon fra 2008 og fremover fra personer som unndro seg tvangsevakueringen i Nord-Norge (de såkalte huleboersakene) og fra personer som opplevde bombingen av Holen skole. Gjennomgangen ble gjort for å unngå at disse personene måtte sende inn ny søknad eller på annen måte ta eget initiativ for å få sin sak vurdert på nytt. Til sammen ble 207 tidligere avslag gjennomgått, og 36 vedtak ble omgjort. Gjenopptaking av sakene medførte 50 klager. I en periode bidro dette til økte restanser i klagesaksbehandlingen.

Krav om krigspensjon fra personer som unndro seg tvangsevakueringen i Nord-Norge, og fra personer som opplevde bombingen av Holen skole, er med andre ord gjennomgått på nytt i tråd med Stortingets intensjoner. Enkelte klager over vedtakene som følge av gjenopptakingen er imidlertid fortsatt til behandling.

Saksbehandlingen av saker om krigspensjon er ofte kompleks, og flere forhold utenfor Arbeids- og velferdsetatens kontroll påvirker saksbehandlingstiden. Det er ofte nødvendig at søker medvirker til å dokumentere egen sak, for eksempel ved å la seg undersøke av helsepersonell, og det kan ta tid å fremskaffe spesialisterklæringer eller annen dokumentasjon. Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at enkelte klagesaker kan ha ligget ubehandlet opp mot tre år. Dette må bl.a. sees i lys av at et betydelig antall saker de senere år er gjenopptatt.

Pr 10. mars 2010 hadde Arbeids- og velferdsetaten til sammen 60 saker til klagebehandling. Mange av disse sakene knyttet seg til gjenopptak av tidligere avslag.

Jeg har på nytt vært i kontakt med Arbeids- og velferdsdirektoratet som opplyser at hovedtyngden av de omtalte klagesakene vil være ferdigbehandlet i løpet av september 2010. Direktoratet opplyser videre at behandlingen av klagesaker fortsatt prioriteres. Dette er i tråd med det jeg opplyste i mitt brev til Stortingets president av

10. mars. Foreløpig er 22 av sakene som ligger til klagebehandling, oversendt klager til uttalelse, og åtte saker er ferdig utredet av førsteinstans og oversendt NAV Klageinstans for endelig avgjørelse. Saksbehandlingstiden for eventuelt nye klager er normalt 6 måneder. Informasjon om saksbehandlingstiden blir gitt ved innlevering av klage.