Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1298 (2009-2010)
Innlevert: 28.05.2010
Sendt: 31.05.2010
Besvart: 11.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I ett av tilsagnsbrevene for 2010 fra helsedirektoratet til en ideell institusjon står det at institusjonen ikke kan påregne og finansieres i like stor grad fra helsedirektoratet neste år.
Hvordan kan helsedirektoratet som underliggende etat gi budsjettsignaler for neste år, som tilsier at de vil nedprioritere enkelte rusinstitusjoner innen ideell sektor?

Begrunnelse

I brev til helse- og omsorgskomiteen datert 21.5 2010 i forbindelse med Dok. nr. 8:68 S (2009-2010) skriverstatsråden i siste avsnitt følgende:

"Det finnes ulike modeller for utvikling av samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor. Jeg er opptatt av at vi i samarbeid med berørte aktører må finne fram til de gode løsningene som sikrer forutsigbarhet og langsiktighet i samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor. Regjeringen vil som oppfølging av regjeringserklæringen komme tilbake til samarbeidet med ideell sektor."

Det er oppsiktsvekkende at statsråden sier en ting, samtidig som en underliggende etat gjør det stikk motsatte, nemlig skaper uforutsigbarhet.
Flere institusjoner innen ideell sektor er nedlagt de siste årene, både innen rus og psykiatri. Mange har fått betydelig redusert kapasitet, og mange står i fare for nedleggelse i disse dager. Dette skyldes et anbudsregime der vektlegging av økonomi foran kvalitet står høyt, og der verdien av ideell sektor som sådan ikke lenger verdsettes.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I rusfeltet har frivillig og ideell sektor en sentral rolle. Historisk er det ideell sektor som har stått for hjelpe- og behandlingstiltak innen rusomsorgen, og har i mange tilfeller bidratt til utvikling av nye tilbud.

Representanten Dåvøy reiser spørsmål om Helsedirektoratets håndtering av en ikke navngitt tilskuddsmottaker. Innledningsvis ber jeg om forståelse for at jeg ikke kan svare i forhold til den konkrete saken, men isteden svarer på generelt grunnlag.

Tilskudd til frivillig rusarbeid gis til oppfølging, omsorg og rehabilitering i regi av frivillige organisasjoner og private virksomheter (Prop 1 S kap 763 post 71). Totalt disponibelt beløp for 2010 er 158 mill. kroner, og det er mottatt søknader tilsvarende ca 253 mill. kroner. Dette viser at det er nødvendig å foreta en streng prioritering i henhold til de formål som gjelder for ordningen.

Det er Helsedirektoratet som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helse- og omsorgs-departementet. Det foreligger et regelverk for tilskuddsordningen som er godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet. Søkeren har anledning til å klage på vedtak om tildeling av tilskudd. Dersom Helsedirektoratet opprettholder sitt vedtak, oversendes saken til Helse- og omsorgs-departementet som overordnet klageinstans. Dette innebærer at den virksomheten representanten viser til, har anledning til å klage, og at Helsedirektoratet i tråd med tilskuddsregelverket oversender saken til Helse- og omsorgsdepartementet.

Jeg vil understreke at Helsedirektoratet forsøker å legge til rette for at tilskuddsmottakerne gis forutsigbare rammer i overensstemmelse med Stortingets intensjoner. Det er i mange tilfelle en fordel og kanskje nødvendig for den enkelte virksomhets drift å motta signaler ut over inneværende budsjettår, men uten at det gis bindende tilsagn om senere års bevilgninger.

Avslutningsvis vil jeg gjenta at organisasjonene har mulighet til å påklage vedtak gjort i Helsedirektoratet knyttet til denne konkrete tilskuddsordningen, og at det i siste omgang er helse- og omsorgsministerens ansvar å ta stilling i slike saker.