Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1304 (2009-2010)
Innlevert: 31.05.2010
Sendt: 01.06.2010
Besvart: 07.06.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Jeg registrerer at fiskeriministeren på sitt besøk i Telemark/Langesund i uke 21 også ble orientert om oppryddingen etter Full City-havariet.
For å trekke lærdom, som gjør at vi så langt det er mulig unngår lignende ulykker, med et slikt stort skadeomfang, hvordan vil fiskeriministeren sørge for at det foretas en uavhengig gransking av alle aktørers rolle - før, under og etter Full City-havariet utenfor Langesund i Telemark sommeren 2009?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Jeg er enig med stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold i at det er viktig å trekke lærdom av ulykker, og at grundige undersøkelser vil gi oss økt kunnskap til å kunne iverksette effektive tiltak, slik at risikoen for at liknende situasjoner oppstår igjen reduseres. Det er derfor gjennomført en evaluering av den statlige oljevernaksjonen, og det pågår en undersøkelse av årsakene til ulykken.

Evalueringen av den statlige oljevernaksjonen er gjennomført av Pricewaterhouse-Coopers (PWC), på oppdrag fra Kystverket. PWC-rapporten går igjennom aksjonens hendelsesforløp fra grunnstøtingen og frem til aksjonen ble foreløpig avsluttet for vinteren 2009, analyserer håndteringen av aksjonen, identifiserer endringsbehov og foreslår tiltak. Rapporten fremhever at det er viktig å styrke samordningen mellom de ulike aktørene som er involvert i statlige aksjoner, og peker særlig på behov for å tilrettelegge for et felles styringssystem, styrke Kystverkets kapasitet til å støtte de interkommunale utvalgene mot akutt forurensing (IUA) og at Kystverket får et aktivt ansvar for kravstilling og oppfølging av IUAene. Rapporten anbefaler til sammen 31 tiltakspunkter. Kystverket har kommentert hvert enkelt forslag, og slutter seg til de fleste.

Jeg mener denne evalueringen gir gode innspill med hensyn til å styrke aksjonsapparatet som etableres under statlige aksjoner mot akutt forurensing, og ser ikke behov for at det igangsettes en ny evaluering av aksjonen. Det viktigste nå er, etter min vurdering, å få fulgt opp de områder der evalueringen har påpekt svakheter i dagens organisering. Jeg har derfor bedt Kystverket utarbeide en handlingsplan for oppfølging av rapportens tilrådninger.

Når det gjelder undersøkelse av selve ulykken, vil jeg vise til at Statens havarikommisjon for transport, i samarbeid med undersøkelsesmyndigheten i Panama, gjør en felles undersøkelse av selve skipsulykken. Undersøkelsen ledes av Panama. Hensikten med undersøkelsen er å klarlegge hendelsesforløpet, samt avdekke de direkte og bakenforliggende årsaksfaktorene som førte til at ulykken oppstod. Målsetningen er å forbedre sikkerheten til sjøs, og å unngå liknende ulykker i fremtiden. En foreløpig rapport er fremlagt, hvor det pekes på enkelte områder som krever videre undersøkelser, herunder undersøkelse og analyse av fartøyets ankerarrangement, og kommunikasjon og samarbeid mellom fartøy, Brevik trafikksentral og andre. Også fartøyets og rederiets sikkerhetssystem og besetningens handlemåte krever videre undersøkelser. Endelig rapport fra undersøkelsesmyndigheten i Panama er ikke ferdigstilt. Først når denne foreligger, kan det være hensiktsmessig å vurdere om det er behov for en ytterligere undersøkelse av enkelte forhold innen mitt ansvarsområde.

Avslutningsvis vil jeg også nevne at Fiskeri- og kystdepartementet, som en direkte oppfølging etter havariet av MV ”Full City”, har bedt Kystverket foreta en gjennomgang av oppankringsplasser langs kysten. Departementet avventer et svar fra Kystverket på denne saken innen 1. juli 2010. Konkret for området ved Såstein kan det nevnes at i forslaget til justering av lospliktforskriften, som Kystverket nå har ute på høring, er det foreslått en justering av det geografiske området for losplikt slik at det blir losplikt i ankringsområdet.