Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1306 (2009-2010)
Innlevert: 31.05.2010
Sendt: 01.06.2010
Besvart: 10.06.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Mener statsråden at IMDis behandling av saken mot HRS gjennomføres på en tilfredsstillende måte, jf. at IMDi gikk bort fra granskning, at rapporten nå hevdes ikke å eksistere og at saken fremdeles står uavklart, og kan statsråden presisere hvilke etiske retningslinjer IMDi er underlagt for denne type arbeid?

Begrunnelse

Jeg har i to runder forsøkt å få forståelige svar fra statsråden hva gjelder situasjonen for Human Rights Service (HRS), men må beklage at jeg ikke mener å ha fått tilfredsstillende svar. Som kjent har FrP støttet opp om HRS’ finansiering og også etterspurt en granskning av organisasjonen etter Amal Adens påstander. Vi var således fornøyd med at Regjeringen tok dette alvorlig og sommeren 2009 bebudet en granskning via IMDi. Når det nå er kjent at IMDi likevel ikke utførte noen granskning og i tillegg trakk rapporten de jobbet med i trekvart år, dertil uten at det kommer noen konklusjoner eller forklaringer på dette, finner jeg grunn til å sette spørsmålstegn ved saksbehandlingen og ivaretakelsen av partsrettighetene. I statsrådens første svar het det at det foreligger et utkast til rapport, mens det i det andre svaret understrekes fra statsrådens side at det ikke foreligger noen rapport om HRS i denne saken. Det er i seg selv forvirrende. Etter at kritikken mot HRS ved Adens utspill ble kjent i offentligheten, har negative påstander om organisasjonen versert i media. Dette svekker selvsagt HRS’ som organisasjon, og spørsmålet er om det er berettiget. Det var IMDis oppgave å avklare situasjonen, noe jeg ikke ser er blitt gjort og vi er nå nesten halvveis inne i budsjettåret 2010, og saken er fremdeles uavklart.
Inntrykket man sitter igjen med i offentligheten er derimot at HRS ikke har fulgt de gitte retningslinjer og instrukser som følger av bevilgningen, uten at IMDi har tatt ansvar for å avslutte det arbeidet de er pålagt på en tilfredsstillende måte for begge parter. Slik sett stilles det spørsmål ved om hvilke etiske retningslinjer IMDi jobber etter.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Jeg viser til mine to tidligere brev av 23. april 2010 på spørsmål nr. 1015 og 7. mai 2010 på spørsmål nr. 1133, som omhandler den samme saken som det nå stilles spørsmål om. Jeg siterer fra mitt svar i brev av 7. mai 2010 på spørsmål nr. 1133:

”Det er IMDi som har vært ansvarlig for å besvare henvendelsen fra Aden, og som blant annet har vurdert hva slags dokumenter som er nødvendig å utarbeide som underlag for besvarelsen. Etter å ha gjennomgått tilgjengelig dokumentasjon og fakta i saken, og innhentet uttalelser fra partene, var det IMDis vurdering at en detaljert gjennomgang i rapports form ikke ville være formålstjenlig og anvendelig, men at en oppsummering av IMDis konklusjoner i brevs form ville være bedre og mer velegnet. IMDis anliggende har vært hvilke fakta som er relevant for spørsmålet om nåværende og fremtidig tilskudd til HRS. Underveis i arbeidet kom IMDi til den konklusjon at en del av dokumentasjonen i saken ikke var relevant for dette spørsmålet. Jeg vil understreke at det ikke foreligger noen rapport om HRS i denne saken.”

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ble i brev av 6. juli 2009 fra departementet, bedt om å besvare henvendelsen fra Amal Aden som gjaldt Human Rights Service (HRS). IMDi ble ikke bedt om å foreta noen granskning. IMDi ble bedt om å besvare henvendelsen fra Aden ut fra sin rolle som forvalter av tilskudd til HRS. IMDi foretok således en saksforberedelse med sikte på å opplyse saken best mulig. Som jeg i tidligere brev har understreket, foreligger det ikke noen rapport om HRS i denne saken.

IMDi uttaler i pressemelding av 8. april 2010 at de foreliggende opplysningene i saken ikke gir grunnlag for krav om tilbakebetaling av tilskudd som HRS tidligere har mottatt fra IMDi i perioden 2006-2009. Det uttales videre at en gjennomgang av dokumenter knyttet til tilskuddsaken i IMDis arkiv, viser at HRS har innfridd de formelle kravene som har vært stilt fra IMDis side ved tildeling av tilskudd fra og med 2006 til og med 2008.

Når det gjelder spørsmålet om å presisere hvilke etiske retningslinjer IMDi er underlagt for denne type arbeid, så er IMDi underlagt de samme etiske retningslinjer som den øvrige statstjenesten. Disse retningslinjene er nedfelt av Moderniseringsdepartementet den 7. september 2005, ”Etiske retningslinjer for statstjenesten”. Jeg viser for øvrig til at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven gjelder også IMDi.

På denne bakgrunn mener jeg at IMDi har behandlet saken og besvart henvendelsen fra departementet i henhold til den myndighet IMDi er tillagt.