Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1308 (2009-2010)
Innlevert: 31.05.2010
Sendt: 01.06.2010
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 15.06.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Er det virkelig slik at det er de psykisk utviklingshemmede som skal betale prisen for regjeringens omlegging av tilskuddsordningen for ressurskrevede brukere, og mener helseministeren det er riktig at regjeringens manglende forutsigbarhet i finansieringen av kommunene skal gå ut over dem som har størst behov for tjenester?

Begrunnelse

I Lørenskog kommune står 4 psykisk utviklingshemmede mennesker ferdig pakket til å flytte inn i en omsorgsbolig de er lovet plass i lengre tid.
Dette skjer som en konsekvens av omleggingen av tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere, noe som har ført til at kommunen får 6,6 millioner kroner mindre. 5 av 16 nyetablerte boliger blir ikke tatt i bruk på grunn av kutt i rammene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Kommunene har plikt til å yte tjenester overfor sine innbyggere når innbyggerne har rettigheter i henhold til for eksempel kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven, uavhengig av hvordan tjenestene er finansiert. Slik sett skal alle som har krav på omsorgstjenester være sikret tjenestene gjennom de lover og forskrifter som gjelder.

Omsorgstjenestene i kommunene er i hovedsak finansiert gjennom de frie inntektene. De siste fem årene har regjeringen reelt sett tilført kommunesektoren om lag 20 milliarder kroner i frie inntekter. I tillegg har toppfinansieringsordningen blitt betydelig styrket de siste årene. I 2005 ble det utbetalt 1,85 milliarder kroner i toppfinansieringsordningen, mens det for 2009 ble utbetalt 4 milliarder kroner. I tillegg til at utbetalingene har økt betydelig, er også ordningen lagt om slik at den er mer forutsigbar enn tidligere. For 2010 er kompensasjonsgraden utover innslagspunktet blitt redusert fra 85 til 80 prosent, men bevilgningen til ordningen har likevel økt til 4,35 milliarder kroner i budsjettet for 2010.