Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1326 (2009-2010)
Innlevert: 02.06.2010
Sendt: 03.06.2010
Besvart: 14.06.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): I Aftenposten 2. juni 2010 refereres en undersøkelse som viser en klar sammenheng mellom mange utenlandsopphold for ansatte i Forsvaret og skilsmisse. For de som har vært flere enn seks ganger på utenlandsoppdrag er skilsmisseraten 80 prosent høyere enn i befolkningen for øvrig.
Hva gjøres fra regjeringen for å forberede på og avhjelpe de samlivsutfordringene forsvarspersonell møter i forbindelse med utenlandsoppdrag, og gis alle som ønsker det et tilbud om samlivskurs?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 3. juni 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten om hva regjeringen gjør for å avhjelpe de samlivsutfordringene forsvarspersonell møter i forbindelse med utenlandsoppdrag.

Forsvarets medarbeidere har en arbeidssituasjon som kan preges av relativt lange og hyppige fravær fra hjemmet, ved blant annet øvelser, kurs, pendling, utenlandsoperasjoner og sjøtjeneste. Dette kan være belastende. Det er derfor viktig med en god familiepolitikk. På denne bakgrunn har regjeringen gjennom St.meld. nr. 34 (2008-2009) ”Fra verneplikt til veteran – Om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner”, foreslått en rekke tiltak som oppfølging. Ved behandlingen av Innst. S. 298 (2008-2009) sluttet Stortinget seg til forslagene.

På bestilling fra Forsvaret gjennomførte Arbeidsforskningsinstituttet i 2006 undersøkelsen "Samliv i Forsvaret, en kvantitativ studie av forhold mellom familie og arbeid i befalsfamilier". Undersøkelsen viste en viss overhyppighet av samlivsbrudd blant personell som har tjenestegjort i utenlandsoperasjoner. Dette var særlig tydelig blant dem som hadde tjenestegjort seks eller flere ganger utenlands. Funnene i undersøkelsen bidro til utviklingen av flere av de satsingene som ble foreslått i St.meld. nr. 34 (2008-2009). Forsvaret opplyser at de i 2011 vurderer å gjennomføre en ny undersøkelse om "Samliv i Forsvaret".

Funnene har resultert i en rekke enkelttiltak som allerede er iverksatt for å styrke Forsvarets ivaretakelse av familiene til personellet. Tilbud om samlivskurs til alt personell er ett av tiltakene Forsvaret har innført for å forebygge samlivsbrudd. I 2009 var det planlagt 20 slike kurs. 18 kurs er gjennomført, mens 2 ble kansellert på grunn av lav påmelding. Til sammen 216 par deltok på kursene. Forsvaret har planlagt et tilsvarende antall kurs i 2010, men er forberedt på å sette opp flere hvis behovet øker. Kursene er blitt veldig godt mottatt av deltakerne, og flere etterlyser muligheten for å arrangere et oppfølgingskurs en tid etter at utenlandstjenesten er gjennomført. Forsvaret vurderer muligheten for å imøtekomme dette.

En rekke tiltak er iverksatt for oppfølging under selve utenlandsoppholdet. Blant annet har administrativ foresatt avdeling en døgnbemannet telefon, hvor pårørende kan stille spørsmål og formidle kontakt/gi informasjon til soldaten. Soldaten får for øvrig hjemreiser til familien to ganger i løpet av 6 måneder. Videre er familietillegget økt. Dette tillegget skal dekke ekstrakostnader som den hjemmeværende har i forbindelse med omsorg for barna.

Forsvaret har også iverksatt flere andre tiltak for å forberede familien på belastningen som følger av å tjenestegjøre ute. Et eksempel er brosjyren "Å reise ut" som omhandler det å ha sin nærmeste ute. Brosjyren sendes til familie og nære pårørende. Videre gis personell som skal i utenlandsoperasjoner tilbud om å motta boken "Oppdraget går til", som er en hjelp til å forberede barn på at en nær pårørende skal delta i slik tjeneste. Familiene blir også invitert til familiedager, hvor nærmeste pårørende besøker oppsetningsstedet og blir orientert om oppdraget. Forsvaret har dessuten opprettet en hjemmeside ”www.mil.no/familieweb”, hvor de pårørende kan finne nyttig informasjon.

Videre konkretisering og oppfølging av satsningsområdene i St.meld. nr.34 vil bli fulgt opp i handlingsplanen regjeringen nå utarbeider.

Å delta i utenlandsoperasjoner er krevende, ikke bare for den enkelte soldat, men også for soldatens nærmeste pårørende. I arbeidet med regjeringens handlingsplan, vil vi vurdere ytterligere tiltak for å ivareta personellet og deres pårørende på en god måte.