Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1334 (2009-2010)
Innlevert: 03.06.2010
Sendt: 03.06.2010
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 23.06.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Rotet rundt tildeling av laksekonsesjoner i Nordland etter siste tildelingsrunde fortsetter. I to ankerunder har Fiskeridirektoratet overprøvd Nordland Fylkeskommunes tildeling. Her fratar direktoratet konsesjoner som er tildelt for heller i siste runde å tildele en av konsesjonene til et selskap hvor fiskeriministeren sitter som en av eierne.
Vil statsråden sørge for å løse opp i floken ved at det tildeles ekstra konsesjoner, slik at ingen av de tildelte konsesjonene i den lange saksbehandlingsprosessen, inndras?

Begrunnelse

Nordland er i dag Norges største produsent av oppdrettslaks. Fylkets lange kyst er meget velegnet for oppdrettsvirksomhet. Dagens markedssituasjon for oppdrettslaks er meget god, slik at en tildeling av et fåtall ekstra konsesjoner til Nordland på svært mange måter vil virke positivt. Samtidig som det kan løse opp i det kaos som har oppstått rundt tildelingen av konsesjoner i Nordland etter siste tildelingsrunde. Eksempelvis vil staten kunne unngå rettsoppgjør som følge av konsesjonsrotet i Nordland. Løsningen bør være at de konsesjoner som Nordland Fylkeskommune og Fiskeridirektoratet gjennom prosessen har tildelt beholdes av mottakerne og at ingen konsesjoner inndras.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Innledningsvis vil jeg opplyse om at statsråd Lisbeth Berg-Hansen har vurdert det slik at hun er så nær grensen til inhabilitet i spørsmålet om tildeling av ytterligere tillatelser knyttet til tildelingsrunden 2009 at jeg, i tråd med Kgl. Res, 26. november 2009, behandler dette spørsmålet, herunder dette spørsmålet til skriftlig besvarelse fra Stortinget, som settestatsråd. (Statsråd T. Giske).

Fiskeri- og kystdepartementet har mottatt flere henvendelser med liknende anmodning som den representanten kommer med.

Jeg vil kort bemerke at søkere som fikk tilsagn om tillatelse i 2009, har vært gjort kjent med at klagebehandlingen kan medføre omfordeling av tillatelsene. Dette er det også tatt forbehold om i tilsagnsbrevene. Saken er imidlertid til behandling i departementet, og jeg har på nåværende tidspunkt ikke tatt stilling til om det skal tildeles nye tillatelser.