Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1336 (2009-2010)
Innlevert: 03.06.2010
Sendt: 03.06.2010
Besvart: 10.06.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): I Haugesunds Avis 3. juni kan vi lese om Fylkesmannens avslag på en privat grunneiers ønske om naust på gården sin. Dette til tross for at kommunen to ganger har sagt ja til søknaden. Grunnet sviktende helse må gården selges, men han ønsker å beholde en tomt til naust. Det påstås at Fylkesmannen bruker ulike argumenter og at begrunnelsen tyder på minimal kunnskap om området. Flere grunneiere rapporterer om det samme over hele landet.
Mener statsråden at saksbehandlere bør være på befaring og har de for dårlig planverktøy?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Representant Arve Kambe stiller spørsmål om saksbehandlere bør være på befaring i plan- og dispensasjonssaker og om de har for dårlig planverktøy. Han viser til oppslag i Haugesunds Avis 3. juni, angående fylkesmannens avslag og fraråding i to dispensasjonssaker om naust.

Det er kommunen som i første omgang har ansvaret for arealforvaltning og planlegging innen sitt område, innenfor nasjonale rammer og mål. Strandsonen er av nasjonal betydning, og det er derfor innført et generelt byggeforbud langs sjøen. Dispensasjon kan likevel gis fra alle planer etter loven, og myndigheten til å gi dispensasjon er tillagt kommunen. I den enkelte sak må det foretas en konkret vurdering av de faktiske forhold i saken.

Jeg mener det generelt sett er riktig å føre en restriktiv linje med hensyn til å gi dispensasjon fra planer. Arealplanene er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være kurant å fravike en plan. Ut fra hensyn til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen er det viktig at endringer i planer i hovedsak ikke skjer ved dispensasjon, men behandles etter regler som er fastlagt for endring av planer. Fylkesmannen opplyser også at kommunen har en kommuneplan, der det er avsatt tilstrekkelig areal til naust.

Ved behandling av dispensasjonssaker skal kommunen varsle fylkeskommunen og statlige fagmyndigheter hvis saksområde blir direkte berørt. Det bør normalt ikke gis dispensasjon dersom fylkeskommunen eller statlig fagmyndighet uttrykkelig går imot at dispensasjon gis. Det har i praksis vært lagt til grunn at det ikke foreligger grunnlag for å dispensere i strid med uttalelse fra statlig fagmyndighet eller fylkeskommunen.

Det vil være svært ressurskrevende å foreta befaring i alle saker. I henhold til forvaltningsloven skal saker være så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. Fylkesmannen har etter det opplyste til departementet uttalt seg til sakene på bakgrunn av detaljerte flyfoto/skråfoto, bilder og egen lokal kjennskap til området. Jeg mener dette, etter en konkret vurdering, kan være tilstrekkelig til å opplyse saken.