Skriftlig spørsmål fra Dag Ole Teigen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1338 (2009-2010)
Innlevert: 03.06.2010
Sendt: 04.06.2010
Besvart: 08.06.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Dag Ole Teigen (A)

Spørsmål

Dag Ole Teigen (A): Hva er statsrådens vurdering av konsekvensene av å utsette ikrafttredelsesdatoen for CO2-avgiften på mineralske produkter til 1. september, og når forventes det at spørsmålet om fritak for innenlands skipsfart finner sin løsning?

Begrunnelse

Regjeringen har i Prop. 126 LS foreslått en CO2-avgift på mineralske produkter med ikrafttredelsesdato 1. juli. Om ESA godkjenner det, vil innenlands skipsfart få fritak for CO2-avgiften. Ifølge Norsk energigassforening vil ikrafttredelsesdatoen for avgiften være praktisk krevende: RNB vedtas 18. juni, deretter må forskriften om innkrevingen bli ferdig, før det skal avklares hvor mye hver enkelt bruker skal betale.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg viser til Prop. 126 LS (2009-2010) Endringar i skatte- og avgiftsregla mv., der det foreslås å innføre CO2-avgift på naturgass og LPG fra 1. juli 2010. I proposisjonen ble det lagt til grunn at det skal innføres avgiftsfritak for gass til innenriks sjøfart dersom EFTAs overvåkingsorgan (ESA) ikke har innvendinger.

Spørsmålet om avgiftsfritak er tatt opp med ESA via Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. På bakgrunn av drøftelsene legger jeg til grunn at ESA ikke har innvendinger mot avgiftsfritaket for innenriks sjøfart. For ordens skyld vil jeg likevel påpeke at det er Norge som har ansvaret for at vilkårene for avgiftsfritak er oppfylt ved bruk av gruppeunntaksforordningen, jf. omtale i Prop. 126 LS (2009-2010).

På grunn av usikkerheten mht ESAs syn på avgiftsfritaket, ble forslag til avgiftsvedtak utformet som en fullmakt for departementet til å iverksette fritaket, se II. Denne fullmakten er det nå ikke behov for. Et avgiftsvedtak hvor fritaket innarbeides samtidig med avgiftens iverksettelse, kan utformes som nevnt nedenfor.

I Prop. 126 LS (2009-2010) Endringar i skatte- og avgiftsregla ble det foreslått å innføre avgiften fra 1. juli 2010. På bakgrunn av henvendelser fra bransjen om at det vil bli krevende å innføre avgiften allerede fra 1. juli, kan innføring av avgiften utsettes til 1. september 2010, se utkast til avgiftsvedtak nedenfor. På årsbasis er CO2-avgiften på gass anslått å gi staten inntekter på 55 mill. kroner. En utsettelse av avgiften i to måneder til 1. september vil gi et påløpt og bokført provenytap på 9 mill. kroner i 2010.

”Fra 1. september 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om CO2-avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2010:

§ 1 skal lyde:

Fra 1. september 2010 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

a) Mineralolje: kr 0,58 per liter. For mineralolje til innenriks luftfart skal det betales avgift med kr 0,68 per liter. For mineralolje til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien skal det betales avgift med kr 0,30 per liter.

b) Bensin: kr 0,86 per liter.

c) Naturgass: kr 0,43 per Sm3.

d) LPG: kr 0,65 per kg.

Det skal betales avgift med kr 0,05 per Sm3 naturgass og kr 0 per kg LPG for naturgass og LPG som leveres til

1. industri og bergverk som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen,

2. bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven.

Fritaket i § 2 første ledd bokstav g kommer ikke til anvendelse for naturgass og LPG.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 5 skal lyde:

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for CO2-avgift på naturgass og LPG til

a) kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser,

b) veksthusnæringen,

c) motorvogner tilhørende diplomater mv.,

d) skip i utenriks fart,

e) fly i utenriks fart,

f) fiske og fangst i fjerne farvann,

g) fiske og fangst i nære farvann,

h) gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart.

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift for andel biogass i naturgass og LPG.

Gjeldende § 5 blir § 6. Andre ledd skal lyde:

Departementet kan ved overtredelse av §§ 2 – 5 nekte fritak, nedsettelse eller tilskudd for kortere eller lengre tid.

Gjeldende §§ 6 og 7 blir §§ 7 og 8.

II oppheves.”