Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1340 (2009-2010)
Innlevert: 03.06.2010
Sendt: 04.06.2010
Besvart: 16.06.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Det har i det siste vært oppslag om kvaliteten på norske kaserner. Mange av dem er så dårlige at soldatene får helsemessige plager av å bo der, noe som er uakseptelt. Tør også minne om at de forholdene soldatene bor i er en del av grunnlaget for dem når de skal vurdere videre satsing hos Forsvaret.
Mener statsråden det er akseptabelt at fengselet i Halden har en kvalitet som norske soldater bare kan drømme om og når kan statsråden garantere at samtlige kaserner har akseptabel kvalitet?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Forsvarsdepartementet er kjent med at den totale forlegningsmassen i Forsvaret per i dag er av varierende kvalitet. Hovedandelen av mannskapsforlegningene krever kun ordinært vedlikehold, mens det i andre tilfeller kreves omfattende oppgradering eller nybygg. Det er iverksatt en rekke tiltak for å bedre kvaliteten på forlegningene. Byggestart på tidligere godkjent prosjekt for ny mannskapsforlegning og messe på Andøya planlegges høsten 2010 med forventet ferdigstillelse medio 2011. I løpet av det siste året er det godkjent oppgraderingsprosjekter relatert til mannskapsforlegninger for totalt om lag 90 mill. kroner. Dette omfatter oppgradering av en mannskapsforlegning i Bodin leir, på Skjold og på Setermoen. I tillegg har Forsvarsdepartementet godkjent tiltak for å gjøre kasernene kjønnsnøytrale slik at Forsvaret kan tilby tilfredsstillende bo- og sanitærforhold for begge kjønn. Ut over dette er det konkrete planer for å oppgradere eller bygge nye mannskapsforlegninger for ca. 400 mill. kroner i perioden 2010-2013.

Forsvarsdepartementet legger stor vekt på at de vernepliktige skal ha gode boforhold under førstegangstjenesten. Ved gjennomføring av nevnte og planlagte tiltak vil det bli en betydelig forbedring av boforholdene for vernepliktige mannskaper de kommende år.