Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til ministeren ved Statsministerens kontor

Dokument nr. 15:1354 (2009-2010)
Innlevert: 03.06.2010
Sendt: 07.06.2010
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 16.06.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Hvor mange råd, utvalg, komiteer, arbeidsgrupper og utredninger har regjeringen satt ned i løpet av sin regjeringstid, og hvor mange av disse har levert resultat som har endt med endring i lovverk eller forskrift?

Begrunnelse

Veldig ofte blir opposisjonen møtt med svar fra ulike statsråder som er imøtekommende i den forstand at det blir lovet at statsråden skal se på saken gjennom en eller annen form for utredning.
Like sjelden har vi inntrykk av at alle disse komiteene leverer arbeid som ender med endring i lov eller forskrift.
Det kunne derfor være av interesse å se hvor mange slike råd, utvalg, komiteer, arbeidsgrupper og utredninger regjeringen har satt i gang de siste 5 år, og hvor ofte dette har medført endring i lov og forskrift etter stortingets behandling. For ordens skyld ber vi om at svaret blir kategorisert i de ulike kategoriene som er skissert i spørsmålet.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Jeg viser til stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos’ spørsmål nr. 1352 fra 3. juni i år til ministeren ved statsministerens kontor. Jeg besvarer spørsmålet på vegne av regjeringen.

For å besvare spørsmålet, har jeg tatt utgangspunkt i de offentlige utvalgene som er oppnevnt av denne regjeringen. I tillegg har jeg tatt med de forslagene som er fremmet av Banklov-kommisjonen. Denne ble opprettet i 1990, men har mottatt oppdrag også fra denne regjeringen. For at det skal være relevant å vurdere hvilke som har ført til endring i lover eller forskrifter, har jeg avgrenset til de utvalgene som i mandatet har fått i oppdrag å fremme forslag til slike endringer, eller de som i sin tilrådning har fremmet slike forslag.

Gjennomgangen viser at totalt 47 NOUer tilfredsstiller kriteriene gitt ovenfor. Av disse har sju resultert i forslag til lov eller forskrift, mens 19 har resultert i endring av lov eller forskrift. 21 forslag basert på NOUer er fremmet for Stortinget, og 19 av dem er vedtatt. Vedlagt er en oversikt over tallgrunnlaget.

Vedlegg til svar:

NOU (Nr. /Tittel) Resultert i forslag til lov el. forskrift

(ja/nei) Resultert i forslag til endring i lov- eller forskrift

(ja/nei) Fremmet for Stortinget

(ja/nei) Vedtatt i Stortinget

(ja/nei)

BLD

NOU 2008: 6 Kjønn og lønn Nei Nei Nei Nei

NOU 2008: 1 Kvinner og homofile i trossamfunn Nei Ja Ja Ja

NOU 2008: 9 Med barnet i fokus Nei Ja Ja Ja

NOU 2009: 5 Farskap og annen morskap Nei Nei Nei Nei

NOU 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av boliger Nei Nei Nei Nei

NOU 2009: 08 Kompetanseutvikling i barnevernet Nei Nei Nei Nei

NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern Nei Nei Nei Nei

NOU 2009: 21 Adopsjon – til barnets beste Nei Nei Nei Nei

KD

NOU 2007:6 Formål for framtida Ja Ja Ja Ja

NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida Nei Nei Nei Nei

NOU 2009:18 Rett til læring Nei Nei Nei Nei

NOU 2010:7 Mangfold og mestring Nei Nei Nei Nei

NOU 2007:10 Læring for livet Ja Ja Ja Ja

UD

NOU 2009:19 Skatteparadis og utvikling Nei Nei Nei Nei

FKD

NOU 2008:5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark Nei Nei Nei Nei

JD

NOU: 2007: 5 Frarådingsplikt i kredittkjøp Nei Ja Ja Ja

NOU 2008: 15 Barn og straff Nei Nei Nei Nei

NOU 2008: 21 : Nettbankbasert betalingsoverføring Nei Nei Nei Nei

NOU 2009: 9 Lov offentlige undersøkelseskommisjoner Nei Nei Nei Nei

NOU 2009: 11 Kredittavtaler Nei Ja Ja Ja

NOU 2009: 15 Skjult informasjon – åpen kontroll Nei Nei Nei Nei

NOU 2009: 20 Ny grenselov Nei Nei Nei Nei

NOU 2009: 12 Et ansvarlig politi Nei Nei Nei Nei

NOU 2008: 4 Fra ord til handling Nei Nei Nei Nei

AD

NOU 2007: 4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre Nei Nei Nei Nei

NOU 2008: 11 Yrkessykdommer Nei Nei Nei Nei

NOU 2008: 17 Skift og turnus – gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid Nei Ja

(Ot.prp. nr. 54 (2008-9) Ja

(Innst. O. nr. 84 (2008-9)) Ja

(Beslutning. O. nr. 99 (2008-2009))

NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet Nei Nei Nei Nei

NOU 2010: 5: Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering Nei Nei Nei Nei

KRD

NOU 2009 : 17 Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag Nei Ja Ja Ja

FAD

NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser Nei Nei Nei Nei

FIN

NOU 2006: 1 Eiendomsmegling Ja Nei Ja Ja

NOU 2006: 3 Om markeder for finansielle instrumenter Ja Ja Ja Ja

NOU 2006: 12 Fellespensjonskasser Nei Ja Ja Ja

NOU 2006: 17 Kredittforening som konsernspiss Ja Ja Ja Ja

NOU 2007: 1 Meglerprovisjon i forsikring Nei Ja Ja Ja

NOU 2007: 10 Om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Ja Nei Ja Ja

NOU 2007: 17 Individuell pensjonsordning Ja Ja Ja Ja

NOU 2008: 12: Revisjonsplikten for små foretak Nei Nei Nei Nei

NOU 2008: 13 Eierkontroll i finansinstitusjoner Nei Ja Ja Ja

NOU 2008: 16 Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon Nei Ja Ja Ja

NOU 2008: 20 Skadeforsikringsselskapenes virksomhet Nei Ja Ja Nei

NOU 2009: 2 Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv. Nei Ja Ja Ja

NOU 2009: 4 Tiltak mot skatteunndragelser Nei Ja Ja Ja

NOU 2009: 13 Brede pensjonsordninger Nei Nei Nei Nei

NOU 2010 : 16 Pensjonslovene og folketrygdreformen Nei Nei Nei Nei

NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget Nei Ja Ja Ja

SUM Totalt 47 Ja:7

Nei:40 Ja:19 Nei:28 Ja:21 Nei:26 Ja:20

Nei:27