Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1345 (2009-2010)
Innlevert: 04.06.2010
Sendt: 04.06.2010
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 10.06.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Finansministeren uttalte før jul at det ville bli refusjon for moms ved bygging av idrettsanlegg som er berettiget til spillemidler fra 1. januar 2010 I den forbindelse vil jeg stille følgende spørsmål til statsråden.
Vil regjeringen fremme forslag om å bevilge tilstrekkelig med penger til ordningen slik at idrettslagene får refundert 100 % mva., og dermed en forutsigbar momsordning, og vil en tillate at idrettslag også kan søke om frivillig registrering av bygg og anlegg samtidig for så og kunne velge?

Begrunnelse

Finansministeren uttalte følgende til pressen 17. desember 2009 om refusjonsordningen for moms ved bygging av idrettsanlegg som er berettiget til spillemidler gjeldende fra og med 1. januar 2010:

"Ordningen blir en rammestyrt, årlig, men varig bevilgning til Kulturdepartementet over en egen post. Den vil omfatte refusjon av moms til idrettslag som bygger spillemiddelgodkjente anlegg, og Regjeringen vil fastsette endelig beløp for 2010 i revidert budsjett til våren. Det er allerede avsatt 50 millioner kroner i budsjettet for 2010 som en forsikring om at ordningen starter nå."

Revidert budsjett er nå til behandling i Stortinget og det er den forbindelse grunn til å nevne at det foreslåtte beløpte på 50 millioner kroner er ikke foreslått justert. Dette kan vel ikke tolkes på noen annen måte enn at Regjeringen mener at det er tiltrekkelig med 50 millioner kroner for å ivareta refusjonen knyttet til momsen ved alle de anlegg man anser for å komme inn under ordningen, eller er det slik at dersom flere enn forutsatt søker om refusjon så vil det blir mindre penger enn forutsett for de som søker. Denne usikkerheten skaper stor usikkerhet og frustrasjon hos en rekke idrettslag. Det finnes med andre ord ingen forutsigbarhet i rammebetingelsene og finansieringen. Ingen vet om det vil være best for dem å søke etter den nye momskompensasjonsordningen eller frivillig registrere bygg og anlegg etter merverdiavgiftsloven.
Idrettslagene påpeker at finnes ingen detaljerte regler for momskompensasjonsordningen, dette selv om mange idrettslag i hele idretts-Norge allerede er i ferd med å sluttføre prosjektene sine som kan komme inn under ordningen. Det er en uholdbar situasjon at "vanlige" medlemmer i et idrettslag skal ha et så uforutsigbart beslutningsgrunnlag når det gjelder merverdiavgiften. Idrettslagene jeg har vært i kontakt med viser til at det vil ha stor innvirkning i de aller fleste prosjekter om en får lite eller mye av merverdiavgiften refundert. Ett konkret eksempel jeg har fått informasjon om viser at f.eks. en helt ordinær kunstgressbane vil ha en refunderbar merverdiavgift på mellom 1 - 1,5 millioner kroner. Dette er store beløp for en frivillig organisasjon og en uholdbar belastning for personer som driver frivillighetsarbeid for barn og unge dersom de velger den rette ordningen som gir best uttelling for sitt idrettslag. Problemet er jo bare det at dette først vil vises i ettertid slik det nå legges opp til. Det er grunn til å tro, at det på grunn av den uavklarte situasjonen, så konstrueres det nå trolig ulike modeller innen frivillig registrering som ikke er heldige og kanskje heller ikke i henhold til lovgivers mening.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett 2010 å bevilge 50 mill. kroner til en ny rammestyrt ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Bygging av idrettsanlegg representerer et stort økonomisk løft for mange idrettslag. Regjeringens forslag til ny kompensasjonsordning vil lette finansieringen av slike anleggsinvesteringer og vil stimulere til en fortsatt bred anleggsutbygging.

Ordningen vil være søknadsbasert, og det vil bli gitt kompensasjon innenfor den rammen Stortinget bevilger hvert år. Idrettslag som er registrert i merverdiavgiftsregisteret og har forholdsmessig fradrag for sine anleggsinvesteringer vil også kunne søke om kompensasjon av merverdiavgift i den nye ordningen. Merverdiavgift som kan fradragsføres i det ordinære avgiftsoppgjøret skal i slike tilfeller ikke inngå i søknad om kompensasjon.

Kulturdepartementet vil fastsette bestemmelsene for den nye ordningen etter at Stortingets budsjettvedtak i Revidert nasjonalbudsjett 2010 foreligger.