Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1346 (2009-2010)
Innlevert: 04.06.2010
Sendt: 04.06.2010
Besvart: 14.06.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Etter protester fra enkelte ansatte ved UNN i Tromsø, valgte sykehuset å si nei til å ta i mot 4 overlegestillinger opprettet av Forsvarets Sanitet, hvor målet er å bedre rekrutteringen av leger til Forsvarets utenlandsoppdrag.
Synes statsråden at det er akseptabelt av Universitetssykehuset å nekte og ta i mot legestillingene, og kan statsråden garantere at stillingene blir bemannet ved sykehuset i Bodø slik at ikke denne viktige ressursen flyttes sørover?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg vil først understreke at regjeringen er svært opptatt av at vi sikrer at våre soldater ute på krevende og risikofylte oppdrag gis et godt medisinsk tilbud. Forsvarsdepartementet er derfor tilfreds med at det nå arbeides med å få på plass en avtale mellom Forsvaret og Nordlandssykehuset HF i Bodø. Avtalen vil åpne for at det opprettes fire overlegestillinger ved sykehuset i Bodø. Spesifikt dreier dette seg om to spesialister i anestesi, og to overleger med spesialisering i kirurgi/ortopedi.

Avtaler av denne karakter er også inngått mellom Forsvaret og sykehus i Stavanger, Bergen, Oslo og Trondheim. Avtalene innebærer at legene er ansatt i Forsvaret og arbeider halve året ved sivile sykehus. Gjennom disse avtalene får Forsvaret disponere anestesileger og kirurger til tjeneste i utenlandsoperasjoner. Dette er viktige supplement til andre etablerte tiltak som sikrer god legedekning for personell i Forsvarets utenlandsoperasjoner. Disse avtalene styrker fagmiljøene ved de aktuelle sykehusene og etter Forsvarsdepartementets oppfatning dekker de Forsvarets behov for spesialister tilknyttet sykehusene i Nord-Norge på en akseptabel måte.