Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1360 (2009-2010)
Innlevert: 07.06.2010
Sendt: 08.06.2010
Besvart: 16.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Hvilke regler gjelder fra husbanken i forhold til tilskudd til bygging av omsorgsboliger og bruk av private entreprenører i dag, og når kan en forvente at reglene endres slik at kommunene kan benytte seg av private entreprenører som for eksempel boligbyggelag i tråd med det helse- og omsorgsministeren uttalte til TV2 den 3.juni i år?

Begrunnelse

Som følge av oppslag i Aftenposten hvor det fremgikk at regjeringen har strammet inn reglene for tilskudd til bygging av omsorgsboliger, slik at kommunene ikke lenger kan benytte seg av boligbyggelag, fikk kommunalministeren spørsmål om dette i spørretimen den 2.dm. Kommunalministeren begrunnet dette med at regjeringspartiene har en annen tilnærming til private aktører enn høyresiden i norsk politikk. På TV2 nyhetene dagen etter uttalte helse- og omsorgsministeren at regjeringen muligens hadde tolket EØS-regelverket for strengt og at en nå skal ha en rask gjennomgang av regelverket. Mange kommuner står i disse dager foran en saksbehandling av sine utbyggingsplaner hvor Husbankens fortolkning legges til grunn mens det i utgangspunktet er politisk flertall i kommunen for å la for eksempel det lokale boligbyggelag stå for utbyggingen. En rask avklaring av om dette vil være mulig har derfor en vesentlig betydning for kommunens økonomi og muligheter til å benytte kommunale midler til bedret tjenestetilbud istedenfor til bygningsmasse.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser gis til oppføring, kjøp, ombygging og utbedring av heldøgns omsorgsplasser. Tilskuddet kan i utgangspunktet bare tildeles kommuner, og det gis maksimalt 20 pst. av anleggskostnadene per omsorgsbolig og 30 pst. av anleggskostnadene per sykehjemsplass (i snitt 25 pst.), gitt et prisjustert øvre tak per enhet. Det skal foretas en helhetsvurdering av søknadene. Ett av flere forhold som skal legges til grunn ved vurderingen er at kommuner med en lav dekningsgrad skal prioriteres.

Kommuner som mottar det statlige investeringstilskuddet til bygging av heldøgns omsorgsplasser kan imidlertid videretildele tilskuddet til frivillige organisasjoner og andre som tilbyr egne boligløsninger med heldøgns omsorgstjenester på non-profit basis. Det betyr at heldøgns omsorgsplasser som er bygget med hjelp av det statlige tilskuddet skal eies av kommunen, eller den ideelle virksomheten som kommunen har videretildelt tilskuddet til.

Det er imidlertid ikke slik at kommunen, eller den kommunen videretildeler tilskuddet til, ikke kan benytte private entreprenører til å bygge omsorgsplassene, herunder boligbyggelag. Begrensningen i Husbankens regelverk gjelder eierskap til bygningsmassen, og ikke byggingen av denne. Kommunen står dermed fritt til å velge hvem som skal bygge omsorgsplassene, så fremt det gjøres i tråd med prinsippene for offentlige anskaffelser. Bygningsmasse og tjenester kan videre ses adskilt og anskaffes separat.

Jeg har satt i gang et arbeid for å se nærmere på regelverket for investeringsordningen og sikre at vi ikke er unødvendig restriktive i tolkingen.