Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1373 (2009-2010)
Innlevert: 08.06.2010
Sendt: 09.06.2010
Besvart: 11.06.2010 av justisminister Knut Storberget

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Mener justisministeren at det er rettferdig å belaste flyselskapene for kostnader, i de sakene hvor selskapene hverken har myndighet, kunnskap eller lovlig rett til å undersøke fakta?

Begrunnelse

Flere flyselskaper har i de siste årene blitt belastet med store kostnader i forbindelse med utvisninger av personer som har reist inn i Norge uten gyldige dokumenter.
Ansvaret for de ulike kontrollene går langt utover det selskapene har myndighet til å utføre. For eksempel hvis politiet vurderer at en passasjer fra Serbia mangler penger til opphold, men har gyldig pass ved innreise, så sendes personen ut igjen på flyselskapenes regning. Personer som er varig utvist fra Norge, kan reise inn i landet igjen med gyldig pass som flyselskapene kontrollerer, men flyselskapene blir belastet med kostnaden når disse skal sendes ut igjen. Tidvis har også passasjerer sluppet gjennom passkontrollen med falske pass ut av Norge og inn i England, hvor flyselskapene blir straffet med bøter selv om det er politiet som har sluppet gjennom disse personene.
Videre er det også slik at en asylsøker som har fått avslag på sin søknad i f.eks. Tyskland og som går ombord i et fly til Norge med gyldig pass, blir flyselskapene holdt ansvarlig. Dette til tross for at flyselskapene er uten mulighet til å kunne undersøke om vedkommende har fått avslag på en asylsøknad.
Seksjonssjef for Grense og forvaltningsseksjonen ved Gardermoen politistasjon avviser kritikken og sier at en kun forholder seg til regelverket.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det følger av utlendingsloven at et transportselskap kan gjøres ansvarlig for de kostnader som påløper ved å sende ut av landet en utlending som er kommet inn i landet med selskapet, og som blir bortvist eller utvist i forbindelse med innreisekontroll. Transportøransvaret er et objektivt ansvar uten vurdering av transportørens skyld. Transportøransvaret gjelder ikke ved innreise over indre Schengengrense. I henhold til Schengenkonvensjonen artikkel 26 er Norge forpliktet til å ha regler om transportøransvaret.

Ansvaret innebærer at den transportøren som har fraktet en utlending inn i landet, må frakte utlendingen ut av landet igjen eller dekke utgiftene som påløper ved uttransport på annen måte. Transportøransvaret inntrer imidlertid bare i tilfeller hvor det reageres med bortvisning eller utvisning i forbindelse med innreisen. Ansvaret inntrer for eksempel ikke i tilfeller hvor en asylsøker har fått avslag på sin søknad og er gitt ordinær utreisefrist, eller hvor utlendingen ved innreisen blir tatt med narkotika og utvises på grunnlag av straffedom for smugling.

Jeg har forståelse for at noen mener at det objektive transportøransvaret i enkelte tilfeller kan fremstå som urimelig. Ansvaret må imidlertid ses i sammenheng med transportørens næringsvirksomhet. Transportører er profesjonelle aktører som til en viss grad bør være ansvarlig for utgifter forbundet med virksomheten de bedriver, selv om det ikke foreligger utaktsomhet fra deres side. Transportøransvaret kan anses som en påregnelig følge av å drive transportvirksomhet, og gir således mulighet for å kalkulere de utgifter ansvaret medfører som ordinære driftskostnader. Til sammenlikning kan nevnes det norske system etter bilansvarsloven, hvor forsikringsselskapene hefter for anonyme skadevoldere.