Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1423 (2009-2010)
Innlevert: 14.06.2010
Sendt: 14.06.2010
Besvart: 18.06.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): En rekke krav må være oppfylt for at arbeidstakere skal ha rett til AFP. Kravene gjelder bl.a. hvor lenge man har vært ansatt i bedriften, lønnsnivået og antall år man har fått godskrevet pensjonspoeng i folketrygden. Det er også et vilkår at man er yrkesaktiv på uttakstidspunktet og har arbeidet i den tariffbundne bedriften de siste tre årene. Informasjon jeg har mottatt tyder på at dersom man har vært syk i lengre perioder i løpet av de siste tre år mister man retten til AFP.
Er dette riktig forståelse av regelverket?

Begrunnelse

Jeg har mottatt informasjon om at arbeidstakere, med rett til AFP i utgangspunktet, etter en lengre sykeperiode eller flere korte sykeperioder i løpet av ett år, har fått beskjed fra NAV om at de ikke har rett til å ta ut AFP. Det at en arbeidstaker har vært syk innebærer ikke at han/hun ikke har "arbeidet" - vært tilknyttet bedriften - i sykdomsperioden. Det er også blitt opplyst at enkelte leger kvier seg for å sykemelde folk fordi legen vet at det kan gå ut over AFP rettighetene. Det virker som om dette, hvis det er riktig, er i strid med intensjonene bak AFP-ordningen, nemlig at det skulle være mulig å trekke seg tilbake fra arbeidslivet på en verdig måte uten å måtte bli uførepensjonert dersom man var utslitt. Dersom det er slik at sykdom i løpet av de tre siste årene av et ansettelsesforhold kan føre til at AFP-rettighetene bortfaller bør det informeres om dette på et tidlig tidspunkt og NAV må ha plikt til å informere om forholdet når arbeidstakere i AFP-bedrifter blir sykemeldt.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg legger til grunn at spørsmålet gjelder avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. AFP er, slik det framgår av navnet, en ordning som er nedfelt i tariffavtale mellom partene i arbeidslivet. Dette er altså partenes ordning, selv om staten gir tilskott til arbeidstakernes pensjon, og selv om det i en egen lov (AFP-tilskottsloven) er satt enkelte krav til ordningen for at det skal ytes slikt tilskott. Hovedvilkårene for å ha rett til AFP med statstilskott er fastsatt i AFP-tilskottsloven § 4, blant disse er at man på uttakstidspunktet må være reell arbeidstaker i en AFP-bedrift.

I egne vedtekter har partene bak ordningen, herunder LO og NHO, fastsatt nærmere vilkår for at en arbeidstaker har krav på AFP. Av vedtektene § 3-2 framgår det blant annet at man ikke kan ha vært reell arbeidstaker i AFP-bedrifter i mindre enn 20 pst. stilling i mer enn 26 uker de siste tre årene. Grensen på 26 uker utvides med en periode på ytterligere 26 uker når arbeidstaker i den utvidete perioden har mottatt sykepenger mv. fra folketrygden og samtidig har arbeidet i mindre enn 20 pst. stilling, jf. vedtektene § 3-3.

Slik representanten Reiertsen beskriver, innebærer vedtektsbestemmelsene at man ikke vil ha rett til AFP dersom man har vært sykmeldt i mer enn 52 uker de siste tre årene før det tidspunktet man ønsker å ta ut AFP fra. Noe forenklet vil det være perioder med sykmeldingsgrad over 80 pst. som teller med i disse 52 ukene, fordi perioder med minst 20 pst. stilling regnes som yrkesaktivitet.

Vedtektene for AFP er fastsatt i fellesskap av partene i avtalene om avtalefestet pensjon. Arbeidsdepartementet kan nekte å godkjenne vedtekter som er i strid med loven, jf. AFP-tilskottsloven § 19, men har ellers begrenset innflytelse over innholdet. Vedtektene er altså i det alt vesentlige opp til partene i arbeidslivet.

Avslutningsvis i begrunnelsen for spørsmålet antydes det at Arbeids- og velferdsetaten (NAV) bør ha plikt til aktivt å informere om mulig bortfall av AFP-rettigheter ved sykmelding. Jeg vil i den sammenheng vise til at AFP er en privat pensjonsordning, og at NAVs ansvar i hovedsak er begrenset til beregning og utbetaling av ytelsen, se AFP-tilskottsloven § 17. Det er Felleskontoret for LO/NHO-ordningene som vurderer om de vedtektsfestede vilkårene, herunder maksimal periode med mottak av sykepenger, er oppfylt. Det er trolig mest hensiktsmessig at den enkelte arbeidsgiver informerer om vilkårene for rett til pensjon fra bedriftens pensjonsordninger. NAV har heller ikke noe register over hvilke bedrifter som er tilknyttet AFP. Det er Felleskontoret som holder oversikt over hvilke arbeidsgivere som er tilknyttet AFP. Informasjon om vilkårene i ordningen er for øvrig tilgjengelig på Fellesordningen for AFPs nettsider på www.nyafp.no.