Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1390 (2009-2010)
Innlevert: 09.06.2010
Sendt: 10.06.2010
Besvart: 18.06.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Ifølge pressemelding datert 16.04.2010 på kulturdepartementets nettsider sier kulturministeren, sitat: Vi ønsker også å innføre krav om vandelsattest for ansatte og frivillige i tros- og livssynssamfunn som jobber med barn og unge.
Spørsmålet er om arbeidet som kreves for å innføre vandelsattest er satt i gang, og hvor hurtig vil ministeren legge saken frem for Stortinget?

Begrunnelse

I forkant av pressemeldingen fra ministeren var det avdekket overgrep mot barn i Den katolske kirke.
Det er liten, eller ingen grunn til å tro, at vold og seksuelle overgrep ikke også skjer innenfor andre tros- og livssynssamfunn.
Stortinget vedtok i sak om leksehjelp følgende, sitat:

"Det er vanskelig å se begrunnelsen for at krav om politiattest som i dag gjelder for lærere, ikke skal gjelde i musikk- og kulturskolen. Komiteen støtter også den endringen som gjelder lovfesting av om politiattest for ansettelse i skolefritidsordningen."

Etter at dette vedtaket er fattet så stilles det snart krav i alle sektorer som arbeider med barn om politiattest.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Å avverge seksuelle overgrep er en plikt som går foran taushetsplikten. Dette gjelder også for tros- og livssynssamfunnene.

Med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 kan tros- og livssynssamfunn utenfor den norske kirke på et selvstendig grunnlag vedta at det skal kreves politiattest for ansatte eller andre som har oppgaver knyttet til barn og unge. Den 21. april i år sendte jeg brev til alle tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke hvor jeg redegjorde for hjemmelen til å kreve politiattest. I brevet oppfordret jeg samtlige tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke til å benytte seg av denne muligheten, slik blant annet Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité (NIF) har gjort. Mange andre frivillige organisasjoner har også valgt å legge seg på samme linje som NIF og har innført krav om politiattest for alle med et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.

Både i pressemeldingen den 16. april i år og i ovennevnte brev går det fram at jeg også vil se nærmere på muligheten for å innføre et lovbestemt krav om politiattest for alle ansatte og frivillige i tros- og livssynssamfunn som har, eller skal ha, oppgaver knyttet til barn og unge under 18 år. Kulturdepartementet har startet dette arbeidet. Rett over sommeren skal vi blant annet ha et møte med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn om saken. Jeg vil understreke at dette arbeidet har høy prioritet fra min side.