Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1396 (2009-2010)
Innlevert: 10.06.2010
Sendt: 10.06.2010
Besvart: 21.06.2010 av justisminister Knut Storberget

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Gir den siste tids medieoppslag et korrekt bilde på den forventede bemanningsutviklingen i politiet, når det presenteres en styrt nedbemanning på minst 500 polititjenestemenn begrunnet i ressurssituasjonen i politidistriktene?

Begrunnelse

Justisministeren og statsministeren har gjentatte ganger, både av meg og andre av Høyres representanter, blitt oppfordret til å redegjøre for om den varslede økningen på 1100 årsverk i politiet vil komme. Dette har så langt ikke skjedd. Den siste tiden, senest i VG 4. juni, har det fremkommet en lang rekke bekymringer for at bemanningen i politiet vil reduseres i årene som kommer. Dette til tross for at budsjettene er større enn noen gang, og opptakene ved Politihøgskolen er av et samlet Storting økt til rekordnivåer.
Statsråden har ved en rekke anledninger presentert årets politibudsjett som en historisk satsing. De økte overføringene er imidlertid ikke disponible til økninger i politiets driftsbudsjetter, men er i all hovedsak bundet opp til en økning i antallet sivilt ansatte, politiets arbeidstidsavtale, økt arbeid innen utlendingfeltet og den generelle lønns- og prisstigningen. Samtidig viser Politidirektoratets disponeringsskriv at ca 180 millioner holdes tilbake til helt nødvendig IKT-oppgraderinger i politiet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politi- og lensmannsetatens budsjett er økt fra 8,7 mrd. kroner i 2006 til 11,6 mrd. kroner i 2010. Dette er en økning på 2,9 mrd. kroner (32,8 %). I 2010 ble budsjettet økt med hele 1,3 mrd. kroner (trekker man fra pris og lønnsjustering er veksten nærmere 1,2 mrd. kroner). Dette er tidenes største økning i politibudsjettet.

I 2010 har politiet prioritert opp arbeidet med å fornye politiets IKT-systemer. Dette har bl.a. medført at Politidirektoratet (POD) har holdt tilbake om lag 180 mill. kroner fra distriktene til dette helt nødvendige tiltaket. Det understrekes at det har vært enighet mellom politisjefene og POD om satsingen på IKT. Selv fratrukket den ekstraordinære satsingen på IKT i 2010 har politidistriktene likevel fått en gjennomsnittlig økning i budsjettet på 9,3 % fra 2009 til 2010.

Regjeringen har prioritert økt bemanning og lagt til rette for en betydelig stillingsvekst, både gjennom nye stillinger og ved å øke opptak på Politihøgskolen til 720 elever i år.

Det utarbeides en prognose for hvor mange polititjenestemenn/-kvinner som slutter i etaten og hvor mange som går av med pensjon. Dette tallet sammenholdes med det antall studenter som forventes uteksaminert fra Politihøgskolen. I 2009 var prognosen at 104 flere studenter ble uteksaminert enn det antall som sluttet/gikk av med pensjon. I 2010 var tilsvarende tall 106. Det ble i budsjettet for 2009 og 2010 lagt inn lønns- og driftsmidler til hhv 104 og 106 nye årsverk slik at det var mulig å tilby jobb til de som gikk ut av Politihøgskolen. I tillegg er det lagt inn lønns- og driftsmidler til de 460 årsverkene som ble bevilget ifm. tiltakspakken og en betydelig satsing på utlendingsfeltet med godt over 100 årsverk. I budsjettet for 2009 og 2010 er det lagt inn lønns- og driftsmidler til dekning av samtlige årsverk.

Ut fra erfaringstall fra 2008 ble prognosen over det antall som slutter i etaten satt til 140. Oppdaterte tall viser imidlertid at disse prognosene ikke slår til i år, fordi turnoveren er mindre enn forventet. Det er gledelig at flere fortsetter lengre i politiet.

Verken Politidirektoratet eller Justisdepartementet er kjent med at politiet forventer en nedbemanning i den størrelsesorden som indikeres i spørsmålet fra representanten Solberg. Per mai 2010 var det registrert 209 ledige politistillinger på landsbasis, og det vil om kort tid foreligge nye opplysninger om utviklingen i arbeidsmarkedet for polititjenestemenn. Nyutdannede politistudenter er naturlig nok ikke kvalifisert til å søke stillinger som krever erfaring, men opprykk internt i etaten vil føre til at det frigjøres stillinger for nyutdannede. Dette innebærer at ansettelse av nyutdannede tar noe tid, men jeg forventer at langt de fleste har fått mulighet for jobb i løpet av høsten 2010.

Tall fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) viser en økning på 754 årsverk i politi- og lensmannsetaten fra 01.03.09 til 01.03.10. Da er 230 årsverk fra den nye arbeidstidsavtalen ikke iberegnet. Dersom en i tillegg tar høyde for at det i bevilgningen for 2010 er gitt budsjettmidler til å ansette ”overskuddet” på 106 politihøgskolestudenter fra høsten 2010, innebærer dette samlet en reell vekst på om lag 1100 årsverk i 2009 og 2010 (754+230+106). Det forventes også en vekst i bemanningen knyttet til utlendingsforvaltningen i andre halvår 2010. Dette feltet ble øremerket 44 stillinger i tildelingsbrevet til POD for 2010. Videre har PST fått midler til å øke bemanningen som følge av økt belastning, men oppbemanningen av PST har vært krevende på grunn av dårlig tilgang på kvalifisert personell.

Jeg mener fremdeles det er realistisk å nå regjeringens målsetting om en politidekning på to polititjenestemenn per 1000 innbyggere innen 2020. Jeg er imidlertid opptatt av at vi skal få best mulig polititjeneste ut av de gitte bevilgningene, og det skal derfor gjennomføres en resultatreform i politiet.