Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1400 (2009-2010)
Innlevert: 10.06.2010
Sendt: 10.06.2010
Besvart: 28.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Hvor mange venter på behandling i spesialisthelsetjenesten og i rusomsorgen, og hvor lenge venter pasientene i snitt på behandling, og hvordan har ventetiden utviklet seg fra 2005 til dags dato?

Begrunnelse

Det er ofte fokusert på hvor mange som venter på behandling i spesialisthelsetjenesten og i rusomsorgen. Det er likevel like interessant hvor lenge pasientene faktisk står venter på behandling og hvordan utviklingen både i antall som venter, men også hvor lenge de venter har utviklet seg fra 2005 og til dags dato.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helsedirektoratet (Norsk pasientregister) publiserer ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten, inkludert tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Ventetider for TSB ble første gang rapportert i 2006. Siste oppdaterte ventelistetall er fra 2009.

Tall fra NPR viser at gjennomsnittlige ventetiden til behandling innen TSB var 67 dager i 2007 og 73 dager i 2008. I 2009 var den gjennomsnittlige ventetiden 80 dager.

I 2007 var det om lag 3748 pasienter som ventet på oppstart av behandling innen TSB. I 2008 var det om lag 4352 pasienter, mens det fra 2008 til 2009 var om lag 4362 pasienter. Det er noe usikkerhet knyttet til tallene for antall ventende. Det har vært en betydelig økning av henvisninger til behandling innen TSB etter rusreformen i 2004 og aldri har så mange rusmiddelavhengige fått behandling som nå.

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter innen psykisk helsevern for voksne var 55 dager i 2007. Fra 2007 til 2008 ble ventetiden redusert til 53 dager, mens den i 2009 var 55 dager. 1. september 2008 trådte ventetidsgarantien for barn og unge under 23 år med psykiske eller rusrelaterte lidelser i kraft. Innen psykisk helsevern for barn og unge ble den gjennomsnittlige ventetiden til behandling redusert fra 83 dager i 2007 til 75 dager i 2008. Fra 2008 til 2009 ble ventetiden ytterligere redusert med 4 dager til 71 dager.

I 2005 var ventetiden til behandling generelt i spesialisthelsetjenesten 70 dager. Fra 2006 til 2008 økte ventetiden fra 71 til 73 dager. I 2009 var ventetiden 77 dager og økningen i den gjennomsnittlige ventetiden fra 2008 til 2009 var sterkere enn tidligere. Om lag 75 pst av pasientene venter kortere enn gjennomsnittet. Samtidig er det en økning i aktiviteten. Aktiviteten i spesialisthelsetjenesten har økt hvert år siden 2002 og aldri har omfanget av pasientbehandling vært større enn nå.

Til orientering offentliggjør Norsk pasientregister 26.juni ventelistetall fra 1.tertial 2010. Tallene viser at det fra 1.tertial 2009 til 1.tertial 2010 har vært en reduksjon i de gjennomsnittlige ventetidene innen psykisk helsevern for voksne og innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelbrukere. Den gjennomsnittlige ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er uendret fra 1.tertial 2009 til 1.tertial 2010. Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk har imidlertid økt med to dager, fra 75 til 77 dager, og dette kan forklare at den gjennomsnittlige ventetiden til behandling innen spesialisthelsetjenesten også øker noe fra 1.tertial 2009 til 1.tertial 2010.

Jeg har en klar forventning om at ventetidene for diagnostikk og behandling i spesialisthelsetjenesten skal reduseres og har i oppdragsdokumentet for 2010 bedt de regionale helseforetakene om at de innenfor sine økonomiske rammer innretter virksomheten slik at ventetidene til utredning og behandling reduseres. Vi vet at om lag 85 % av pasientene som er henvist til spesialisthelsetjenesten venter på en poliklinisk vurdering. Jeg har derfor i oppdragsdokumentet for 2010 bedt om at de regionale helseforetakene retter en særskilt oppmerksomhet mot den polikliniske virksomheten.

Jeg har også i årets oppdragsdokument til de regionale helseforetakene bedt særskilt om at ventetidene til TSB reduseres, og jeg forventer at dette blir fulgt opp. Arbeidet med å redusere ventetidene til behandling i spesialisthelsetjenesten har høy prioritet.

For å sikre at de pasientene som trenger det mest skal få behandling først, vil noen pasienter få en rett til nødvendig helsehjelp. Rettighetspasientene har krav på å få satt en individuell frist fra sykehusene for når man skal få oppfylt retten til behandling. Alle pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten får vurdert sin tilstand og sykehuset skal da avgjøre om det skal gis rett til nødvendig helsehjelp. Alle pasienter som trenger det får tilbud om behandling, men ventetiden er generelt kortere for rettighetspasienter. Ventetidene kan variere mellom sykehus og for alle pasienter gjelder retten til fritt sykehusvalg.

En stor andel av pasientene som behandles i spesialisthelsetjenesten kommer inn som øyeblikkelig hjelp og står dermed ikke på venteliste. Alle pasienter som blir henvist til spesialisthelsetjenesten blir registrert som ventende i NPR og skal tas av ventelisten når behandling starter. Det å være registrert som ventende innebærer altså at man som pasient vil få et tilbud om behandling og ikke omvendt som det i mange tilfeller gis inntrykk av.