Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1399 (2009-2010)
Innlevert: 10.06.2010
Sendt: 10.06.2010
Besvart: 16.06.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Nylig ble det kjent at Norge bidrar med kr. 6 mrd. for å hindre avskoging i Indonesia. Norge vil bidra med milliardbeløp også i andre deler av verden til samme formål. I Norge trappes planting og skogpleie aktiviteten ned. Reduksjonen er på mellom 30-40 % det siste 10-år. I år anvendes kr. 62 mill. over statsbudsjettet til skogkulturtiltak, herav kun kr. 2,7 mill i Nordland.
Hva vil statsråden bidra med til at skogkulturarbeidet i Norge kan stimuleres, slik at skogbruksnæringen i Norge igjen blir et satsingsområde?

Begrunnelse

Som følge av målrettet skogkulturarbeide, økte tilveksten i granskogene i eksempelvis Nordland fra 140 000 kbm. i 1925 til 610 000 kbm. i år. Statlig stimuleringspolitikk i tidligere år bidro til vekst og satsing i skogbruksnæringen. Fra -90-tallet og fremover er det gitt uklare politiske signaler om myndighetenes vilje til skogsatsing, noe som har bidratt til redusert aktivitet. Norge har valgt en annen linje i skogpolitikken enn våre naboland Sverige og Finnland. Nå peker mange på skogens store næringspotensial, samtidig som skogens fortreffelighet i klima sammenheng.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Denne regjeringen har hatt ambisiøse og klare mål for skogpolitikken fra første dag. I regjeringsplattformen er det slått fast at staten skal bidra til å øke videreforedlingen av norske trevarer, og videreutvikle en nasjonal skogpolitikk der staten tar et medansvar for planting og ungskogpleie. Vi kan da også vise til at denne regjeringen har drevet et aktivt arbeid i skogpolitikken og styrket de økonomiske virkemidlene til skogsektoren i hver budsjettproposisjon siden vi tok over. I tillegg er skogfondsordningen forbedret vesentlig. Den nedtrappingen av planteaktiviteten og annen skogkultur som beskrives i spørsmålet fra representanten Kristiansen skjedde under den forrige regjeringen. Etter at Bondevik II-regjeringen fjernet tilskuddet til skogplanting gikk planteaktiviteten ned med om lag 40 %. Dette var en dramatisk nedgang. Et så lavt nivå kan ikke forsvares dersom vi skal drive et bærekraftig skogbruk og utnytte potensialet i norske skoger til verdiskaping og positive klimagevinster.

I St.meld. nr 39 (2008-2009), Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen, er økt skogplanting grundig belyst – og blir pekt på som et av de mest effektive tiltakene for å øke opptaket av CO2 i skog. Stortinget ga sin tilslutning til meldingen i desember 2009. Alle skogtiltakene i denne meldingen er også videreført og delvis sterkere dosert i Klimakur 2020 som er et viktig grunnlag for arbeidet med en ny stortingsmelding om klimapolitikken i 2011. Som landbruks- og matminister vil jeg arbeide aktivt for at ulike skogkulturtiltak skal bli en del av den nasjonale klimapolitikken. Jeg mener at skogkulturtiltak som kan føre til økt karbonopptak i norsk skog må sidestilles med tiltak som kan gi utslippsreduksjoner i andre sektorer.

De siste ukene er jeg gjort kjent med en statistikk som viser at en for stor andel av skogeierne unnlater å forynge tilfredsstillende etter hogst. Jeg legger derfor opp til øke innsatsen på kontroll og håndheving av foryngelsesforskriften. Sammen med de tiltakene vi har gjort for å øke tilskuddene og forbedre skogavgiftsordningen, er dette en videreføring av innsatsen denne regjeringen gjør for det viktige arbeidet med å sikre tilfredsstillende foryngelse etter hogst.