Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1398 (2009-2010)
Innlevert: 10.06.2010
Sendt: 10.06.2010
Besvart: 16.06.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Det er et kjent at flere av Forsvarets kaserner har en så bedrøvelig standard at dette plager og demotiverer soldatene. Forholdene er også tatt opp av ombudsmannen for Forsvaret i sin rapport. Et slikt eksempel er kasernen på Mågerø, som under sivil bruk sannsynligvis ville blitt stengt. Dette har Forsvaret, Forsvarsbygg og departementet lenge vært kjent med. Det er tidligere fra politisk hold blitt lovet forbedringer, uten resultat.
Vil statsråden sørge for at kaserneforholdene på Mågerø snarlig forbedres?

Begrunnelse

På den nylig avholdte landskonferansen for tillitsvalgte i Forsvaret, som ble avholdt på Setermoen, fremkom det kritikk mot kasernetilstandene i en del av Forsvarets forlegninger. En kritikk som det er mitt inntrykk av at ombudsmannsnemda slutter seg til. Derfor er det mitt ønske at statsråden nå tar initiativ til en gjennomgang av Forsvarets kasernetilstand, slik at snarlige tiltak kan gjennomføres der forholdene er verst. Forsvaret trenger topp motiverte soldater, og da er det unødvendig at noen av disse tilbys boforhold som er sterkt kritikkverdig.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Forsvarsdepartementet er kjent med at den totale forlegningsmassen i Forsvaret per i dag er av varierende kvalitet. På dette grunnlag er det iverksatt en rekke tiltak for å bedre kvaliteten på mannskapsforlegningene. I løpet av det siste året har Forsvarsdepartementet godkjent oppgraderingsprosjekter relatert til mannskapsforlegninger for om lag 90 mill. kroner. I tillegg er det godkjent tiltak slik at Forsvaret kan tilby tilfredsstillende bo- og sanitærforhold for begge kjønn. Ut over dette foreligger det konkrete planer for å oppgradere eller bygge nye mannskapsforlegninger for ca. 400 mill. kroner i perioden 2010-13. Inkludert i disse planene er gjennomføring av tiltak knyttet til mannskapsforlegningen på Mågerø. Arbeidet med mannskapsforlegningen på Mågerø planlegges ferdigstilt i 2011.

Forsvarsdepartementet legger stor vekt på at de vernepliktige skal ha gode boforhold under førstegangstjenesten. Ved gjennomføring av dette prosjektet vil det bli en betydelig forbedring av boforholdene for de vernepliktige mannskapene på Mågerø.