Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1406 (2009-2010)
Innlevert: 10.06.2010
Sendt: 11.06.2010
Besvart: 18.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Er det slik at det blir gjort forskjell i behandlingen av ulike sykdommer basert på alderen av pasienten, og er dette i så tilfelle noe statsråden vil se på om gir uønskede utslag?

Begrunnelse

Jeg er gjort kjent med at sykehusene av økonomiske årsaker, gir ulikt tilbud til pasientene basert på alder. Det er med andre ord ikke medisinske årsaker til at pasienter ikke får behandling, men et økonomisk spørsmål. Det er svært uheldig dersom praksisen er slik at personer som med nødvendig medisinsk behandling kan bli stående i arbeidslivet 5-10 år, isteden faller utenfor arbeidslivet fordi operasjonen ikke blir gjort tilgjengelig på grunn av alder.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Lov om pasientrettigheter og prioriteringsforskriften inneholder ikke krav om vurdering av alder for nødvendig hjelp i spesialisthelsetjenesten, unntatt bestemmelser om egen ventetidsgaranti for barn og unge under 23 med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet.

Tall fra Norsk Pasientregister har tidligere vist at prioriteringsforskriften i spesialisthelsetjenesteloven ble praktisert forskjellig i de ulike regionale helseforetakene. Dette medførte at pasienter kunne få ulik ventetid for behandling av samme sykdom avhengig av hvor i landet de bodde. Helse- og omsorgsdepartementet etablerte derfor i 2005 et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene for å utarbeide nasjonale veiledere for rettighetstildeling og siste medisinske forsvarlige frist for når helsehjelp skal igangsettes. 30 av i alt 32 prioriteringsveiledere er nå ferdigstilt. De to siste vil foreligge i løpet av 2010. Formålet er å bidra til større grad av likhet i tildeling av rett til nødvendig helsehjelp. Ingen av de 30 prioriteringsveilederne inneholder krav om vurdering av alder for rett til nødvendig helsehjelp.

I oppdragsdokument til regionale helseforetak for 2010 har jeg understreket at prioriteringsveilederne skal legges til grunn for å sikre enhetlig vurdering av rett til nødvendig helsehjelp.

Jeg er ikke kjent med opplysninger om at sykehus gir ulikt behandlingstilbud pga. alder. Dersom noen pasienter opplever dette, bør de benytte klageadgangen som er lovfestet i lov om pasientrettigheter.