Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1420 (2009-2010)
Innlevert: 11.06.2010
Sendt: 11.06.2010
Besvart: 23.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Fremskrittspartiet mener at veibevilgninger først og fremst skal brukes til å forbedre fremkommeligheten, kapasiteten og trafikksikkerheten på det norske veinettet. Ifølge en artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad 8. juni 2010 skal busslommene på Nordbyveien FV 581 fylles igjen, slik at bussene skal stoppe i selve kjørebanen. Resultatet blir redusert fremkommelighet for bilistene og sannsynligvis også flere farlige forbikjøringer.
Mener statsråden at det er riktig å fjerne busslommer på denne måten?

Begrunnelse

Saken i Sarpsborg Arbeiderblad 8. juni 2010 om fjerning av busslommer på Nordbyveien Fv 581 føyer seg inn i rekken over avsløringer om veiprosjekter som gjør livet surt for bilistene. Nettavisen har blant annet hatt avsløringer om både den firkantede rundkjøringen i Carl Berner-krysset i Oslo til 286 mill. kroner, og om rundkjøringen i Tjensvollkrysset i Stavanger til 119 mill. kroner som heller ikke har ført til bedre kapasitet. Det går utover livskvaliteten når myndigheten skaper unødvendige køsituasjoner, og norsk næringsliv sliter allerede med svært høye transportkostnader. Selv Albania har nå ifølge OFV passert Norge når det gjelder gjennomsnittshastighet mellom de største byene.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen opplyser at det i forbindelse med asfaltering og etablering av ny kantstein langs fv 581 Nordbyveien i Sarpsborg er foretatt oppgradering av 16 eksisterende bussholdeplasser. Oppgraderingen er gjort som ledd i arbeidet med universell utforming av kollektivtilbudet, i tråd med ett av hovedmålene i Nasjonal transportplan 2010-2019. Østfold er for øvrig ett av de fylkene som er utpekt som pilotfylke når det gjelder universell utforming.

De gamle busslommene på strekningen innfridde ikke dagens krav til universell utforming av bussholdeplasser. Ved å etablere stoppesteder med opphøyd kantstein i flukt med eksisterende fortau, er holdeplassene blitt mer brukervennlige for flere brukergrupper. Den valgte løsningen, der bussene stanser i kjørebanen, har latt seg realisere uten å erverve grunn langs vegen. Etablering av større, universelt utformede bussholdeplasser utenfor kjørebanen, ville medført vesentlig høyere kostnader.

Trafikken på strekningen varierer mellom 2 000 og 7 000 kjøretøy i døgnet (ÅDT), og fartsgrensen er 50 km/time. Det går i dag en buss i timen på strekningen, mens det i rushtiden går to busser. Ombyggingen av bussholdeplassene anses derfor ikke å ha skapt vesentlige framkommelighets- eller trafikksikkerhetsproblemer for andre trafikantgrupper.