Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1426 (2009-2010)
Innlevert: 14.06.2010
Sendt: 15.06.2010
Besvart: 22.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Hvordan vurderer statsråden denne situasjonen og vil statsråden gjøre noe med denne saken?

Begrunnelse

Hagahaugen på Voss som over lang tid har tilbudt rehabiliteringstjenester til Helse Vest får ikke forlenget avtalen. Dermed står et nesten nytt bygg med plass til 40 pasienter samt 42 ansatte med lang erfaring innen rehabilitering uten arbeid fra 1. August. Når en vet at rehabilitering er svært viktig ikke minst og med tanke på den kommende samarbeidsreformen virker det temmelig rart å ikke kunne gjøre seg nytte av disse plassene. Og ikke bare tenker jeg Hordaland men også landet ellers. Det må kunne være en mulighet for at det er et behov og ikke minst hjelpe til at tilbudet blir værende.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Finansieringsansvar og bestilleransvar for de private opptrenings- og rehabiliterings-institusjonene ble overført til de regionale helseforetakene fra 2006. De regionale helseforetakene inngår avtaler med aktuelle institusjoner etter regelverket for offentlige anskaffelser. I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2010 er det presisert at de skal kjøpe tjenester fra private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner i minst samme omfang som i 2009 for befolkningen.

Når det gjelder det konkrete spørsmålet om Voss Rehabilteringssenter sin situasjon, har departementet innhentet opplysninger fra Helse Vest RHF, som er referert nedenfor.

Helse Vest RHF opplyser at habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten er styrket i 2009 og 2010. Styrkingen har skjedd både i helseforetakene og gjennom kjøp av tjenester fra private tilbydere.

Helse Vest RHF har i vår gjennomført anskaffelse om kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester. Anskaffelsen er gjennomført i samsvar med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Helse Vest RHF har opplyst at en har benyttet unntaket i forskriften § 2-1 tredje ledd for kontrakter om utførelse av rehabiliteringstjenester som ytes utenfor sykehus.

Av hensyn bl.a. krav til likebehandling av og forutsigbarhet overfor tilbyderne er det utarbeidet anskaffelsesdokumenter der det er stilt kvalifikasjonskrav og nærmere krav til innhold i tjenesten som skal leveres. Det ble oppgitt en økonomisk ramme for anskaffelsen.

I denne anskaffelsen har Helse Vest RHF lagt vekt på økt fagkompetanse og bemanning ved bl.a. å bedre legedekningen. Videre er det stilt krav til at grunnbemanningen skal bestå av flere faggrupper for å oppnå et aktivt og intensivt rehabiliteringstilbud. Det er lagt vekt på å utvikle et mer differensiert tilbud. De nye avtalene inkluderer tilbud til pasienter med større behov for assistanse og stell enn tidligere avtaler. Dette innebærer at pasienter kan starte rehabiliteringsoppholdet tidligere etter et sykehusopphold. Dagtilbud har også blitt inkludert i tilbudet.

Helse Vest RHF mottok til sammen åtte tilbud. To av tilbudene ble avvist. De resterende seks tilbudene ble vurdert opp mot bl.a. tildelingskriteriene kvalitet, pris og tilgjengelighet. Det ble lagt noe mer vekt på kvalitet enn pris og tilgjengelighet.

Helse Vest RHF har opplyst at institusjonenes fysiske utforming kun er ett moment av flere under tildelingskriteriet kvalitet. Under tildelingskriteriet kvalitet ble det særlig lagt vekt på følgende:

- at tjenesten utføres i tråd med beste faglige praksis

- at innholdet i tjenesten i størst mulig grad er aktiv og intensiv rehabilitering

- at fagkompetanse og bemanning er i tråd med tilbudet som ytes

- at tjenesten inngår som en del av en sammenhengende tiltakskjede for pasienten

- at institusjonen arbeider med utvikling av fagkompetansen og tjenesten

- institusjonens fysiske utforming.

I henhold til kravspesifikasjonen skulle tilbydere beskrive ulike sider av sitt behandlingstilbud som omfattet de ovennevnte punktene.

Voss Rehabiliteringssenter AS (tidligere Hagahaugen Rehabiliteringssenter), som eies av Voss kommune, er en av de institusjonene som kom relativt lavt ut på tildelingskriteriet kvalitet. Videre ga Voss Rehabiliteringssenter et pristilbud som lå høyest av alle tilbyderne. Voss Rehabiliteringssenter nådde derfor ikke fram blant tilbyderne som deltok i denne anskaffelsen.

Rammen for anskaffelsen var i utgangspunktet om lag 120 mill. kroner. Rammen ble underveis i anskaffelsesprosessen økt til vel 130 mill. kroner. En økning i denne størrelsesorden kunne gjøres innenfor anskaffelsesregelverkets rammer. Til sammenligning kan det opplyses at det i 2007 ble inngått avtaler med private rehabiliteringsinstitusjoner for om lag 95 mill. kroner. Den samlede kapasiteten i de private opptreningsinstitusjonene er opprettholdt på omlag 235 plasser. Fagkompetansen og bemanningen er styrket, slik at kvaliteten på tjenestene er blitt bedre. Tjenestetilbudet er mer differensiert og er utviklet i en mer spesialisert retning.

Helse Vest RHF meddelte resultatet av anskaffelsen 9. juni 2010, og hvilke tilbydere som en legger opp til å inngå avtale med. Klagefristen var 18. juni 2010. Helse Vest RHF har til hensikt å inngå avtaler i samsvar med meddelelsen, men opplyser at dette avhenger av eventuelle klager og utfallet av disse.

Helse Vest RHF opplyser at en planlegger å gjennomføre suppleringsanskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester høsten 2010. Denne vil lyses ut i hele landet. Avtaler som inngås på grunnlag av denne konkurransen vil være basert på betaling etter bruk, og vil redusere bruken av gjestepasientplasser.