Skriftlig spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1431 (2009-2010)
Innlevert: 14.06.2010
Sendt: 15.06.2010
Besvart: 24.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Vil statsråden ta initiativ til at eldre, langtidssyke og uføre som innlegges i institusjon i langt større grad får mulighet til å motta delvis offentlig finansiert tannbehandling fra den tannlegen de har hatt gjennom et langt liv?

Begrunnelse

I lov om tannhelsetjenester § 1-3 c slås det blant annet fast at grupper av personer som mottar institusjonstjenester f. eks gjennom langtidsopphold på sykehjem skal ha et offentlig tannhelsetilbud fra fylkeskommunen. Forebyggende arbeid prioriteres før behandling. Behandling ytes i prioritert rekkefølge til de gruppene loven nevner innenfor de økonomiske rammene som fylkeskommunen til en hver tid stiller tilgjengelig. Eldre får bedre og bedre tannhelse. Mange har gått fast hos sin tannlege opp til to ganger i året gjennom mange år. I det disse personene får vedtak om langtidsopphold tar det offentlige i dag over store deler av disse pasientenes selvbestemmelses muligheter. En vet at eldres tannhelse forfaller raskt etter institusjonsinnleggelse. Pasientene trekkes av kommunen for opptil 85 prosent av sine trygdeutbetalinger og har lite igjen til å kjøpe tannhelsetjenester privat. De blir prisgitt det offentlige tilbudet fra fylkeskommunen. Etter undertegnedes oppfatning burde pasientene ha mulighet til å fortsatt få tannbehandling hos sin faste tannlege og at denne refunderes etter gitte satser. Dette ville gitt disse pasientene en større verdighet. De ville komme til en tannlege som var kjent med deres tannstatus og det ville lettet presset på offentlige tannklinikker.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Siden tannhelsetjenesteloven trådte i kraft i 1984 har det vært opp til den enkelte fylkeskommune å inngå avtale med privatpraktiserende tannleger for å løse de lovpålagte oppgavene. Dette framgår av tannhelsetjenesteloven § 1-1 jf. § 4-1. I forbindelse med oppfølgingen av Stortingets bevilging av midler til fylkeskommunene for å yte gratis tannhelsehjelp til rusmiddelavhengige, er jeg kjent med at mange fylkeskommuner har inngått avtaler med privatpraktiserende tannleger.

Helsedirektoratet har over 3-4 år gitt tilskudd til Buskerud fylkeskommune til et forsøk med systematisk samarbeid mellom den offentlige og private tannhelsetjeneste ved kjøp av tjenester fra privatpraktiserende tannleger i Hallingdal. Dette prosjektet hadde som mål å gi nødvendig tannhelsehjelp til alle eldre, langtidssyke, uføre i institusjon og hjemmesykepleie samt pasienter innenfor psykisk helsevern i området. Prosjektet bidro blant annet til at andelen som benyttet seg av retten til gratis tannhelsehjelp, ble fordoblet. Resultatene fra prosjektet har blitt formidlet videre til de andre fylkeskommunene. Både departementet og Helsedirektoratet har i flere sammenhenger oppfordret fylkeskommunene til å involvere de privatpraktiserende tannlegene i det offentlige tannhelsearbeid gjennom inngåelse av avtaler.

”St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester”, kapittel 13, omhandler styrkede forbrukerrettigheter og god prispolitikk. Regjeringen tilrår at personer over 18 år med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven skal ha rett til å velge mellom offentlige og private tjenesteytere, og at denne rettigheten blir nedfelt i lov. Det framkommer også at regjeringen vil komme tilbake til dette i forbindelse med senere lovarbeid.

Helse- og omsorgsdepartementet har igangsatt et arbeid med revisjon av lov om tannhelsetjenesten. I dette arbeidet inngår spørsmålet om lovfesting av pasientens rett til å kunne velge behandler. Erfaringene fra prosjektet i Hallingdal og erfaringene med fylkeskommunenes kjøp av tjenester knyttet til tannbehandling til rusavhengige vil i denne sammenhengen bli særlig vurdert. Jeg vil også se på hvordan ordningen med fritt valg av behandler har fungert i våre nærmeste naboland. Etter offentlig høring av forslag til revisjon av tannhelsetjenesteloven, vil lovproposisjon bli lagt fram for Stortinget.