Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1432 (2009-2010)
Innlevert: 15.06.2010
Sendt: 15.06.2010
Besvart: 28.06.2010 av justisminister Knut Storberget

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Ifølge Smaalenenes Avis 15. juni 2010 avdekkes det at det ikke var mulig å komme gjennom på telefon til politiet ved en trafikkulykke i Askim dagen før. Etter ny organisering av politiet i Follo denne våren går nå alle henvendelser til Ski politistasjon.
Hva vil statsråden bidra med for at innbyggerne skal oppleve sikkerhet og trygghet i akutte situasjoner?

Begrunnelse

Fra avisa siteres en som opplevde den konkrete situasjonen slik:

"Det var ikke mulig å komme gjennom til politiet. Vi prøvde 112, vi prøvde 02800 og vi prøvde å ringe politistasjonen direkte. Vi kom rett og slett ikke gjennom."

Leder for fellesoperativ enhet, politiinspektør Olav Unnestad sier til avisa at politiet har for lite folk til å svare på nødanropene.
Når folk ikke får kontakt med politiet ved å ringe nødtelefon, skaper dette utrygghet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er alvorlig når publikum ikke kommer igjennom på nødnummeret til politiet. Spørsmålet har vært forelagt Politidirektoratet, som igjen har forelagt det for Follo politidistrikt opplyser at de kl. 13.42 mottok en 02800-oppringing. Vedkommende fortalte politiets sentralbord at det dreide seg om en trafikkulykke uten personskade, og ble deretter satt over til operasjonssentralen på vanlig måte. Det var på det tidspunkt kø på 02800-linjen på operasjonssentralen, og vedkommende la på etter to minutter. Vedkommende ringte deretter politiets nødnummer 112, men la på etter 42 sekunder. Vedkommende ringte kl 13.48 politiets nødnummer 112 på nytt, og da svarte operasjonssentralen etter fem sekunder. Samtalen varte i snaue 3 minutter, og politiet rykket ut.

Politimesteren opplyser at politiet i Follo har, og skal ha, en fullt ut pålitelig nødtjeneste. Alle nødtelefoner blir besvart og mer enn 90 prosent av dem i løpet av 20 sekunder. Det faktum at den første 112-telefonen ikke ble besvart i løpet av 42 sekunder er et unntak fra distriktets interne mål og prioriteringer, og politimesteren har derfor undersøkt hvilke oppgaver de ansatte var opptatt med i det aktuelle tidsrom.

Unntaket har sin forklaring i en situasjon som i korte trekk dreide seg om å løse oppgaver som politiet vurderte som viktige.

Politidistriktet presiserer at hendelsen ikke har sammenheng med den pågående omorganiseringen. Bemanningen på operasjonssentralen den aktuelle dag var en normalbemanning i politiet med en operasjonsleder og to sambandsoperatører, som alle besvarer henvendelser.

For å bedre tjenestetilbudet lokalt ønsket Regjeringen Stoltenberg en viss oppmyking i sentrale føringer for lokal organisering. Dette var et ønske Stortinget ga sin tilslutning til i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 42 (2004-2005) Politiets rolle og oppgaver, jf Innst. S. nr. 145 (2005-2006) hvor det blant annet står at ”Komiteen mener at det skal være en viss mulighet for oppmykning av rammene for å organisere polititjenesten lokalt for å sikre rekrutteringen av politiutdannet personell og bedre tjenestetilbudet lokalt. (...) Komiteen ønsker å åpne for justering i organiseringen lokalt med begrensede forsøk i utvalgte distrikter.”

Departementet har senere fulgt opp Stortingets ønske, og etablert to prøveordninger, i henholdsvis Hordaland og Follo politidistrikt. Hordaland politidistrikt iverksatte sin prøveordning i 2008, mens prosessen i Follo har vært noe mer omfattende og tatt mer tid.

Den nye organisasjonsmodellen i Follo politidistrikt ble iverksatt fra årsskiftet 2009/2010, og innebærer en reduksjon i antallet geografiske enheter fra 13 til 2. Organisasjonsmodellen er av politimesteren beregnet å bety en styrking av polititjenesten med ca 18 årsverk. Dette er omdisponering fra administrasjon og ledelse til politioperativt og publikumsrettet arbeid. Det betyr at den operative tjenesten er styrket med minst en patrulje døgnet rundt. En styrking og rendyrking av årsverkene innen etterforsking vil gi bedre kvalitet, kontinuitet og effektivitet. Videre vil den nye modellen kunne gi en effektiviseringsgevinst på om lag 9 millioner kroner etter seks års drift. Samlet betyr det økt trygghet for innbyggerne i politidistriktet, og ikke mindre som representanten antyder.

Regjeringen har i perioden 2006-2010 prioritert en påkrevd styrking av politi og påtalemyndighet. Budsjettet er økt fra 8,7 milliarder kroner i 2006 til 11,6 milliarder kroner i 2010. Dette er en vekst på 2,9 milliarder kroner (32,8 prosent). I 2010 ble budsjettet økt med hele 1,3 milliarder kroner (trekker man fra pris- og lønnsjustering er veksten nærmere 1,2 milliarder kroner). Dette er tidenes største økning i politibudsjettet. Budsjettet til Follo politidistrikt er økt fra 192,8 millioner kroner i 2009 til 209,5 millioner kroner i 2010, en økning på 16,7 millioner kroner, eller 8,7 prosent.

Deler av den budsjettmessige styrkingen har gått til å øke bemanningen. Regjeringen har i perioden valgt å legge til rette for økt bemanning gjennom rekordhøye studentopptak til Politihøgskolen, ny særavtale om arbeidstidsbestemmelser inngått i 2009 som representerer en ressursøkning på anslagsvis 230 årsverk og 460 nye sivile årsverk i regjeringens tiltakspakke. Politidirektoratet melder at de 460 sivile årsverkene har frigjort 288 politiårsverk.

Nye tall fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet viser at det nå er 1 637 flere årsverk i politi- og lensmannsetaten enn da regjeringen Stoltenberg tiltrådte høsten 2005. Det siste året er det, inkludert effekten av ny særavtale om arbeidstidsbestemmelser, blitt nær 1 000 flere årsverk i etaten. Til sammen gir dette et betydelig løft for politiet.

Avslutningsvis vil jeg vise til den resultatreform som er igangsatt. Reformen, som skal gjennomføres i perioden 2010-2013, skal bidra til en mer effektiv og målrettet utnyttelse av de til enhver tid tilgjengelige ressurser. Reformen er bredt anlagt, og omfatter tiltak på en rekke områder. Hovedmålet for reformen er redusert kriminalitet, økt oppklaring og et mer nært og sterkt politi.