Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1436 (2009-2010)
Innlevert: 15.06.2010
Sendt: 16.06.2010
Besvart: 22.06.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil regjeringen innføre forskrift med hjemmel i plan- og bygningsloven § 31-4 om kommunenes adgang til å gi pålegg om sikring, istandsetting og vedlikehold av bevaringsverdige bygninger i forbindelse med at den nye plan og bygningsloven trer i kraft?

Begrunnelse

I forbindelse med behandling av Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling, fikk følgende forslag tilslutning av alle partiene i kommunal- og forvaltingskomiteen på Stortinget:

"Stortinget ber Regjeringen gi forskrift med hjemmel i plan- og bygningsloven § 31-4 om kommunenes adgang til å gi pålegg om sikring, istandsetting og vedlikehold av bevaringsverdige bygninger. Forskriften skal iverksettes samtidig med loven."

Loven skal etter planen tre i kraft 1.7.2010.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I Stortingets anmodningsvedtak står det at forskriften fortrinnsvis skal tre i kraft samtidig med resten, jf. vedtak nr. 282, 24. mars 2009, der det heter:

«Stortinget ber Regjeringen gi forskrift med hjemmel i plan- og bygningsloven § 31-4 om kommunenes adgang til å gi pålegg om sikring, istandsetting og vedlikehold av bevaringsverdige bygninger. Forskriften skal fortrinnsvis iverksettes samtidig med loven (jf. Innst. 0. nr. 50).»

Kommunal- og regionaldepartementet uttalte i brev til Stortinget 19. august 2009:

«Kommunal- og regionaldepartementet har nå igangsatt arbeidet med den nevnte forskrift i samarbeid med Miljøverndepartementet. Det tas sikte på å sende utkast til forskrift på høring i løpet av høsten, med sikte på iverksettelse samtidig med resten av byggesaksdelen av loven.»

Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet, Riksantikvaren og Statens bygningstekniske etat, og det er utarbeidet utkast til forskrift. Når et utkast ikke er sendt på høring, har det for det første sammenheng med at ferdigstilling av resten av forskriftsverket og veiledninger til ny lov og forskrift, i tillegg til et omfattende informasjons- og implementeringsarbeid, har krevd det meste av ressursene på dette området i departementet. Som kjent skal ny bygningslovgivning tre i kraft 1. juli 2010. For det andre gjenstår det fortsatt uklarheter mht. hvilke bygninger som bør omfattes, og hvem det skal kunne rettes pålegg mot. En forskrift som skal gi kommunene anledning til å gi pålegg om sikring, istandsetting og vedlikehold av bevaringsverdige bygg må primært innrettes mot det spekulative forfallet, der det er snakk om stor økonomisk gevinst for eier av å la bygg forfalle. Jeg arbeider med å målrette forskriftsutkastet i den retning. Det tas sikte på å få klart et forskriftsutkast til høring i løpet av høsten. En ny forskrift vil da kunne tre i kraft samtidig med nye regler om kontroll som skal tre i kraft 1. juli 2011.