Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1443 (2009-2010)
Innlevert: 16.06.2010
Sendt: 16.06.2010
Besvart: 24.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Når statsråden nå stopper planlegging og finansieringen av Mossetunnelen, er det da slik at denne ikke vil bli prioritert?

Begrunnelse

Detaljplanleggingen i Moss er for lengst startet opp. Det er jevnlige møter i planleggingsgruppe hvor prosjektledelsen fra jernbaneverket har vært til stede. Det er også foretatt gunnboringer i traseen. På siste møte, den 1. juni 2010, ble gruppen opplyst pr. tlf. at arbeidet var stanset opp. Man avventet et klarsignal på bruken av de forskutterte midlene (25 mill. som fylkeskommunen og Moss kommune har vedtatt å forskuttere). En nærmere avklaring skulle jernbaneforum Øst få av jernbanedirektøren. Direktøren ville innkalle fylkesordfører og ordfører i Moss til et møte i uke 22. I skrivende stund har Jernbaneforum Øst ikke fått tilbakemelding på dette.
Østfold fylkeskommune v/ Jernbaneforum Øst mottok brev fra Samferdselsdepartementet datert 20.5.2010 vedrørende - fremdrift i vedtatte jernbaneinvesteringer. Her står det:

"Jeg viser til brev fra Østfold fylkeskommune/Jernbaneforum Øst av 21. april 2010. I brevet tas det til orde for at det inngås en forskutteringsavtale om økonomisk bidrag fra Østfold fylkeskommune og Moss kommune på 25 mill. kroner til detaljplanlegging av jernbaneprosjektet Sandbukta-Moss-Kleberget (Mossetunnelen).
Samferdselsdepartementet redegjorde for sitt syn på søknaden om 25 mill, kroner til forskuttering av detaljplanlegging av Mossetunnelen i brev til Moss kommune og Østfold fylkeskommune av 7. august 2009. I forbindelse med at driftssituasjonen for jernbanen de siste månedene har vist at tilstanden på eksisterende infrastruktur er dagligere enn tidligere antatt, har samferdselsministeren orientert Stortinget om at behovet for å satse tungt på vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet er enda større enn forutsatt ved behandlingen av gjeldende Nasjonal transportplan. Dette er en erkjennelse departementet må ta på alvor. Samferdselsdepartementet har derfor i samråd med Jernbaneverket besluttet å ta en ny gjennomgang av jernbaneprioriteringene, herunder oppstartstidspunkt for prioriterte jernbaneprosjekter i Nasjonal Transportplan 2010-2019. Det anses ikke rasjonelt å starte detaljplanleggingen av bl.a. Mossetunnelen for dette er nærmere avklart. Departementet legger opp til å orientere Stortinget nærmere om eventuelle behov for justeringer i investeringsplanene i forhold til Nasjonal transportplan i forbindelse med framleggelsen av forslag til statsbudsjett for 2011."

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I 2008 ble det bevilget 5 mill. kr til oppstart av detaljplanarbeidet for prosjektet. Disse midlene er brukt til forberedende detaljplanlegging og grunnundersøkelser. Kostnads- overslag for detaljplanarbeidet ble i 2007 anslått å være ca. 30 mill. kr. Moss kommune og Østfold fylkeskommune har ønsket å forskuttere de resterende 25 mill. kr for å ha et byggeklart prosjekt. Jernbaneverket har senere signalisert at kostnadene til detaljplanlegging blir høyere enn tidligere anslått. En forutsetning for å sette i gang detaljplanen/ reguleringsplanen i Moss er at planprosessen fram til vedtatt reguleringsplan kan gjennomføres kontinuerlig. Generelt er det ønskelig at detaljplan/ reguleringsplan gjennomføres tett opp til selve gjennomføringen av prosjektet.

Samferdselsdepartementet har redegjort for sitt syn på søknaden om 25 mill. kr til forskuttering av detaljplanlegging av Mossetunnelen i brev til Moss kommune og Østfold fylkeskommune av 7. august 2009. For et så stort prosjekt som Mossetunnelen (kostnadsoverslag over 3 mrd. kr) er det ikke prioriteringen av budsjettmidler til detaljplanleggingen som er kritisk faktor, men å finne rett tidspunkt for rasjonell bygging og gjennomføring av totalprosjektet, prioritert opp mot øvrige jernbane- prosjekter i Nasjonal transportplan 2010-2019.

I forbindelse med driftssituasjonen for jernbanen i vinter har det vist seg at tilstanden på eksisterende infrastruktur er dårligere enn tidligere antatt og at behovet for å satse på tungt vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet er enda større enn forutsatt ved behandlingen av Nasjonal transportplan 2010-2019. Med bakgrunn i dette har Samferdselsdepartementet i samråd med Jernbaneverket besluttet å ta en ny gjennomgang av jernbaneprioriteringene, herunder oppstarttidspunkt for prioriterte jernbaneprosjekter i Nasjonal transportplan 2010-2019. Det anses ikke rasjonelt å starte planleggingen av bl.a. Mossetunnelen før dette er nærmere avklart.

Samferdselsdepartementet legger opp til å orientere Stortinget om eventuelle behov for justeringer i investeringsplanene i forhold til Nasjonal transportplan 2010-2019 senest i forbindelse med framleggelsen av forslag til statsbudsjett for 2011.