Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1451 (2009-2010)
Innlevert: 16.06.2010
Sendt: 17.06.2010
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 24.06.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Mener statsråden at dagens regler, herunder definisjonen av sommerby, er tilfredsstillende, eller vil statsråden vurdere andre måter å regulere søndagshandelen på, for eksempel gjennom å la kommunene selv få gi dispensasjoner?

Begrunnelse

I følge Helligdagslovens paragraf fem, syvende ledd, kan Fylkesmannen etter søknad gi dispensasjon til å holde søndagsåpent der det foreligger særlige grunner. I Porsgrunns Dagblad 10.06.10 kan vi lese at "for å få lov til å ha søndagsåpne butikker om sommeren må byen være definert som en sommerby". Kriteriet for å få en slik status er at handelsstanden kan dokumentere at hoveddelen av omsetningen foregår i sommermånedene. Langesund i Bamble og Brevik i Porsgrunn er begge attraktive destinasjoner på sommeren, og har stor lokal aktivitet. Allikevel defineres de ikke som sommerbyer, og mange i handelsstanden er frustrert over at de ikke får lov til å holde søndagsåpent i sommermånedene.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Spørsmålet om regulering av åpningstider berører både familier og forbrukere, ansatte i varehandelen og næringsdrivende. Som hovedregel skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde stengt på helligdager. For å sikre forbrukerne tilgang til varer det er særlige grunner for å tillate, er det en rekke unntak fra hovedregelen, jf. lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred m.v. (helligdagsloven) § 5 annet ledd og tredje ledd.

Utsalgssteder på områder som etter vedtak av Fylkesmannen regnes som typisk turiststed, er unntatt fra påbudet om å holde stengt på helligdager, jf. helligdagsloven § 5 annet ledd nr. 4. Representanten Røe Isaksen viser i sin begrunnelse til en artikkel i Porsgrunn Dagblad 10. juni 2010. For byene som nevnes i artikkelen, er det fastsatt forskrift, se for eksempel forskrift 9. juni 1999 nr. 615 om Ula, Kjerringvik, Nevlunghavn, Helgeroa og Stavern som typisk turiststed og forskrift 26. mai 2000 nr. 525 om typisk turiststed, Kragerø kommune. Fylkesmannen kan avgrense unntaket til bestemte perioder av året, og det er gjort her.

Etter helligdagsloven § 5 sjette ledd kan Fylkesmannen etter søknad fra kommunen ved forskrift bestemme at et område skal regnes som typisk turiststed. Som typisk turiststed kan bare regnes område der salget i de aktuelle periodene hovedsakelig skjer til turister. Ut over dette beror det på Fylkesmannens frie skjønn om kommunens ønske om fastsettelse av forskrift skal imøtekommes. Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages til departementet. Hvorvidt salget i Langesund og Brevik i hovedsak skjer til turister om sommeren, vil det være opp til Fylkesmannen å vurdere etter søknad fra kommunen. Jeg ser ikke noe grunnlag for å endre på dagens regler med bakgrunn i den aktuelle saken.

Jeg finner også grunn til å nevne at åpningstidsbestemmelsene i helligdagsloven har vært oppe til debatt i Stortinget både i 2008 og i 2009. I et representantforslag (Dokument nr. 8:43 fra 2006–2007) fra tre stortingsrepresentanter fra KrF ble det foreslått at Stortinget skulle be regjeringen gjennom forskrift hindre omgåelse av åpningstidsbestemmelsene i lov om helligdager og helligdagsfred. I et representantforslag (Dokument 8:125 fra 2007–2008) fra tre stortingsrepresentanter fra FrP ble det foreslått å avvikle åpningstidsbestemmelsene. LO ved Handel og kontor (HK) har dessuten vært opptatt av å beholde søndagen som en annerledes dag, hvor butikkene som hovedregel holder stengt. Slik jeg ser det, er det ikke aktuelt å lempe på åpningstidsbestemmelsene, for eksempel gjennom å la kommunene selv få gi dispensasjoner.