Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1467 (2009-2010)
Innlevert: 17.06.2010
Sendt: 18.06.2010
Besvart: 28.06.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Regjeringen har en ambisiøs målsetning for kvinnelig gründerskap, 40 %. Det er fortsatt et godt stykke igjen til målet er oppnådd.
Hvordan skal Regjeringen kunne nå dette målet hvis de gjør alvor av sin planlagte lovendring som vil gjøre det vanskeligere og mindre attraktivt å etablere private barnehager, en av svært få sektorer som er dominert av kvinnelige gründere?

Begrunnelse

I en høring foreslår Regjeringen nå en ny § 14 a i Barnehageloven som vil gjøre det mulig for kommunene å kreve verdier som er bygget opp ved offentlige tilskudd og foreldrebetalinger tilbakeført til kommunen dersom barnehagedriften opphører. Blant private barnehageeiere er det bekymring for at dette vil føre til at det blir mindre attraktivt å eie og drive private barnehager.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen legger vekt på gode rammevilkår for private barnehager. Jeg er ikke enig i påstanden om at en ny § 14 a i Barnehageloven vil gjøre det vanskeligere å etablere private barnehager i Norge.

Regjeringen legger opp til å øke minimumsplikten for kommunenes tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Det er allerede vedtatt å øke tilskuddet fra 85 pst. til 88 pst. av den finansiering kommunale barnehager får. Økningen får helårsvirkning i 2011. Opptrappingen medfører at ikke-kommunale barnehager, herunder de private, tilføres økte ressurser i 2010 og 2011. Private barnehager får derfor samlet sett forbedrede rammevilkår og bedre muligheter til å få dekning for sine kostnader. Videre tar Regjeringen sikte på å nå målet om likeverdig behandling av alle barnehager innen 5 år.

Barna i barnehagen er målgruppen for de offentlige tilskuddene. Når sektoren tilføres mer ressurser, er det behov for reguleringer som sikrer at disse ressursene kommer barna til gode. Samtidig bygger forslaget på at de private aktørene trengs i barnehagesektoren, og at det derfor er nødvendig å gi de private rimelige rammevilkår.

Å fremme entreprenørskap blant kvinner er viktig for å øke mangfoldet i norsk næringsliv og for å fremme verdiskapingen. Dette handler om mer enn å øke antall nyetableringer i kvinnedominerte yrker. Regjeringen la i 2008 frem en Handlingsplan for mer entreprenørskap blant kvinner med en ambisiøs målsetting om at kvinner skal utgjøre minst 40 prosent av nye entreprenører innen 2013. Sju departementer har samarbeidet om planen, og det viser at vi har en helhetlig og samordnet tilnærming.

Målsettingen har sin bakgrunn i at flere kvinnelige entreprenører vil øke mangfoldet og verdiskapingen i norsk næringsliv. Det langsiktige målet er at kvinner bør utgjøre en større andel av entreprenører med vekstambisjoner. Det er ikke et mål at antall kvinnelige nyetableringer nødvendigvis skal økes i kvinnedominerte yrker.