Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1493 (2009-2010)
Innlevert: 21.06.2010
Sendt: 21.06.2010
Besvart: 29.06.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden sørge for at søknaden snarest blir behandlet, og når blir den ferdigbehandlet?

Begrunnelse

Søknad om konsesjon for bygging av Kobbedalen kraftverk i Lødingen kommune ble sendt NVE desember 2008. Dette er et viktig kraftverk for regionen, og for arbeid til lokalsamfunnet. Kraftverket vil gi 9,57 GWh.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg er opptatt av å legge til rette for utvikling av småkraft, og en effektiv behandling av konsesjonssøknader er da viktig. Utbygging av små vannkraftverk gir samfunnet tilgang på fornybar energi, bidrar til næringsutvikling og sikrer bosetting i distriktene.

Olje- og energidepartementet har i perioden 2005 til 2009 økt NVEs saksbehandlings-kapasitet betydelig. Dette tiltaket har ført til en klar økning i antallet ferdigbehandlede saker, samtidig som behandlingstiden per sak er redusert.

Det har også vært en kraftig vekst i antallet konsesjonssøknader i samme periode, og det er derfor et etterslep i behandlingen av saker. Til orientering mottok NVE mer enn 600 søknader i årene 2006-2009.

Jeg har forståelse for at utbygger kan oppleve det som frustrerende å vente. Det er like fullt nødvendig å ha forståelse for at det vil ta noe tid fra søknad sendes inn til NVE fatter vedtak i saken. Det skyldes som nevnt at det er et stort antall saker, men også at det er viktige samfunnsmessige avveininger som skal gjøres. Et stort antall søknader, ofte innenfor et begrenset geografisk område, krever en helhetlig planlegging og vurdering av de virkninger som følger av utbyggingene.

Min oppfatning er at NVE forvalter sitt ansvar som konsesjonsmyndighet på en god måte i tråd med gjeldende lovgivning.

Det vil ikke være riktig av meg som statsråd å gripe inn i en enkeltsak og instruere NVE om å prioritere en bestemt konsesjonssøknad framfor andre søknader. NVE vil være rette instans for å redegjøre for fremdriften i denne konsesjonssaken. Jeg gjør også oppmerksom på at Olje- og energidepartementet er klageinstans for NVEs vedtak om småkraftverksutbygging etter vannressursloven.