Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1479 (2009-2010)
Innlevert: 18.06.2010
Sendt: 21.06.2010
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 01.07.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvilke statlige etater og virksomheter har trainee-program for personer med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn, eller andre spesielle rekrutteringsprogram for denne gruppen, hvor mange personer omfatter programmene?

Begrunnelse

I mars kunne man se at Buf-etat søke etter traineer med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn. I utlysningen fremgikk det at etaten ønsker å ansette flere personer med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn.
Tidligere er lignende program omtalt for rekruttering til NRK, i flere kommuner og i andre statlige virksomheter. Det er også fremkommet påstander om egne kvoter og opptaksregler for personer med slik bakgrunn, blant annet til politihøyskolen.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Overordnede prinsipp for rekruttering til offentlige stillinger er offentlig utlysning og at den best kvalifiserte skal tilsettes. Et bredest mulig rekrutteringsgrunnlag er nødvendig for å sikre den beste kompetanse. I statlige fellesannonser er det derfor en erklæring som skal bidra til dette. Statlige stillingsutlysninger skal m.a.o. legge til rette for en mangfoldig rekruttering, og kvalifikasjonskravene skal ikke utformes slik at bestemte grupper ekskluderes fra å søke.

Når det gjelder rekruttering av søkere med innvandrerbakgrunn, har Regjeringen pålagt alle statlige etater å innkalle minst en person med innvandrerbakgrunn til intervju for kunngjorte stillinger. Det er en forutsetning at søkeren er kvalifisert for stillingen.

For ytterligere å bidra til å rekruttere søkere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, ble et forsøk med moderat kvotering av kvalifiserte søkere med denne bakgrunn gjennomført i 12 statlige virksomheter fra januar 2008, med en tidsramme på to år. Prosjektet er nå avsluttet.

Enkelte virksomheter gjennomfører egne tiltak. Barne-, ungdoms- og familieetaten ønsker å ansette flere personer med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn, som har sosialfaglig utdanning. Dette er målgruppen for traineeprogrammet som har oppstart august 2010. Det lyses ut 8 traineestillinger i hele landet og varigheten er 17 måneder.

Politihøyskolen har særskilt opptak av studenter ut fra geografi (i Norge), kjønn og etnisk minoritetsbakgrunn. Alle studenter må tilfredsstille kvalifikasjonskravene.

For øvrig har FAD ikke oversikt over eventuelle andre særskilte rekrutteringstiltak for personer med ikke-vestlig bakgrunn.