Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1480 (2009-2010)
Innlevert: 18.06.2010
Sendt: 21.06.2010
Besvart: 24.06.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Kollektivtrafikken i Oslo-området bør baseres på et hovedprinsipp om at lik avstand gir like takster, uavhengig av administrative grenser og behov for å bytte transportmiddel.
Vil statsråden medvirke til at lik reiselengde gir lik pris?

Begrunnelse

Det vises til brev fra ordføreren i Drammen til statsråden hvor det bl.a. heter:

"Drammensregionen er en region som utvikles som en mer og mer integrert del av Oslo-områdets bolig- og arbeidsmarked. Ca. 1 av 4 arbeidstagere som bor i Drammen arbeidspendler til Oslo eller Akershus, gjennom en av Norges aller mest belastede trafikk-korridorer. En stor del av pendlingen skjer med bruk av kollektive transportmidler, men av ulike årsaker bruker også mange bil."

Ordføreren viser videre til at det er kortere avstand mellom Oslo sentrum og Drammen enn det er mellom Oslo sentrum og de ytterste delene av Akershus i nord, øst og syd. Det kan være på sin plass å nevne at fylkesgrensen, som er 250 år, er upåvirket av hovedstadsområdets utvikling. På grunn av organiseringen av kollektivtransporten i regionen, må likevel pendlere mellom Drammen og Oslo/Akershus forholde seg til et helt annet takstregime enn det sonesystemet som gjelder i Oslo og Akershus. Systemet virker økonomisk sett særlig ugunstig for de som trenger å bytte til andre transportmidler i Akershus, da det ikke er noen ordning for overgang mellom de to takstsystemene. Det eksisterer i dag en takstordning for overgang mellom NSB og lokaltrafikken i Oslo for periodebilletter, men her er takstene høyere enn tilsvarende reise innenfor Oslo og Akershus-området.
Bilpendlerene fra Buskerud er med på å finansiere kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Etter at det ble etablert en ekstra bom er pendlerne fra Buskerud blant de trafikantene som må betale de høyeste takstene for å passere i bomringen i Oslo. Dette representerer et betydelig bidrag til Oslopakke 3 og delfinansiering av kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Bilpendlerne fra Buskerud, som måtte ønske å gå over til å bruke kollektivtransport, får derimot ikke de samme mulighetene for subsidiert kollektivtransport som Akershus-trafikantene.
Det er også kjent at det arbeides med å etablere et nytt og forenklet sone-/takstsystem i Oslo og Akershus. De nye takstene vil særlig tilgodese de som reiser lengre strekninger innen Akershus. Det er viktig å bryte ned "takstmuren" mellom Buskerud og Akershus, og at det etableres et prinsipp om at lik reiselengde betyr lik pris.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Takstmyndigheten for lokal kollektivtransport er lagt til fylkeskommunene, i Oslo-området nærmere bestemt Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Takstene og takstsystemene for lokal kollektivtransport utformes ut fra lokale forhold, herunder trafikkgrunnlag, bosettings- og arbeidsplassmønster, kvaliteten på kollektivtilbudet og lokale målsettinger for kollektivtransporten. Jeg vil derfor ikke legge føringer for utformingen av takstsystemer for lokal kollektivtransport.

Når det gjelder NSB, er NSBs takstregulativ basert på nettopp det prinsippet representanten Knudsen etterlyser. I motsetning til takstsystemet i f.eks. Akershus og Oslo, er NSBs takstregulativ basert på reiseavstand. I utgangspunktet koster en reise av en gitt lengde med NSB det samme uavhengig hvor i landet den foregår. Lokale forskjeller i takster for reiser med jernbane er et utslag av takstsamarbeid mellom NSB og lokale myndigheter.

For å bidra til at kollektivtilbudet samlet skal være best mulig, har NSB i følge Trafikk- avtalen mellom Samferdselsdepartementet og NSB en generell plikt til å søke samarbeid med lokale myndigheter og NSB oppfordres i Trafikkavtalen til taksts- samarbeid. For å sikre en best mulig arbeidsdeling mellom de ulike transportslagene (tog, buss, trikk, t-bane, båt) og mellom statlig kjøpt togtilbud og øvrig fylkes- kommunalt kollektivtilbud, er det lagt inn en forutsetning i Trafikkavtalen mellom departementet og NSB at avtaler om takstsamarbeid ikke skal medføre økt statlig kjøp. I den grad taksten på reiser med NSB innenfor Oslo og Akershus er lavere enn NSBs takstregulativ skyldes dette at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, gjennom Ruter AS, dekker takstforskjellen mellom Ruter-takst og NSB-takst. Tilsvarende takstsamarbeidsavtaler er det også mulig for andre fylkeskommuner å inngå med NSB. Det er også mulig for Buskerud fylkeskommune å inngå samarbeid med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.