Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1482 (2009-2010)
Innlevert: 18.06.2010
Sendt: 21.06.2010
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 25.06.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Minst ett norsk selskap med teknologi for å ta opp olje fra sjø har ønsket å komme med på listen over tilbudt materiell til USA etter ulykken i Mexicogulfen.
Ser statsråden at dette kunne vært en gylden anledning både til å fremme norskutviklede produkter, samt få testet ut teknologi i en slik ekstrem situasjon, og hvis så er tilfelle, hvorfor er ikke flere aktører/teknologier for reduksjon av oljesøl tilbudt amerikanske myndigheter?

Begrunnelse

I dok. nr. 15:1256 (2009-2010) ble det etterspurt en liste over utstyr tilbudt USA i forbindelse med oljeutslippene i Mexico. En slik liste sendt fra norske myndigheter ble ikke forelagt, men det kan fra statsrådens svar tyde på at det kun er oljelenser og dispergeringsmiddel som er tilbudt.
Selskapet Skimmer Technology har teknologi som kan pumpe olje direkte opp fra sjøen og undertegnede stiller seg undrende til at slik teknologi ikke er tilbudt amerikanske myndigheter på forespørsel om hva Norge eventuelt kan bidra med.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Innledningsvis vil jeg understreke at det er god beredskap å hjelpe andre ved akutt forurensning. Derfor ga regjeringen tidlig uttrykk for vilje til å bistå med ressurser i oljevernaksjonen i Mexicogulfen dersom amerikanske myndigheter så behov for assistanse. Mitt hovedansvar ved eventuell assistanse til andre land er å sikre at hensynet til vår nasjonale beredskap samtidig er tilfredsstillende ivaretatt.

I tilfeller der stater har behov for bistand ved akutt forurensing, er det praksis at slik bistand er basert på konkrete henvendelser fra myndighetene i den berørte stat. Dette har også vært tilfelle i forbindelse med ulykken i Mexicogulfen. Amerikanske myndigheter har konkret bedt om informasjon om hva Norge har tilgjengelig av lenser og dispergeringsmidler, og det er dette Fiskeri- og kystdepartementet/Kystverket har gitt tilbakemelding om. Som det går frem av mitt svar datert 1. juni 2010 til Stortingets presidentskap, har Kystverket også, etter samråd med departementet, svart positivt på en forespørsel fra leverandøren All Maritim om utsatt levering av utstyr som er bestilt av Kystverket, slik at dette kan sendes til USA.

Kystverket har også på direkte henvendelse fra den amerikanske kystvakten formidlet til norske leverandører forespørsel om spesielt utstyr.

Til orientering har departementet nylig også gitt positiv tilbakemelding på at Kystverket kan avgi 10 oljeopptakere til H. Henriksen Mekaniske, som vil tilby disse til BP, mot at Kystverket får tilsvarende opptakere tilbake fra produsenten i løpet av 6 måneder.

Når det gjelder selskapet Skimmer Technology, som stortingsrepresentant Oskar Jarle Grimstad nevner i sin begrunnelse, kan jeg opplyse om at departementet har vært i kontakt med selskapet og bidratt til at selskapet har tatt direkte kontakt med amerikanske myndigheter.

I tillegg til ovennevnte kontakt mellom norske og amerikanske myndigheter, har flere norske selskaper tatt kontakt, eller er blitt kontaktet av relevante aktører i USA.

Avslutningsvis vil jeg igjen presisere at det ikke ligger til mitt departements ansvar å drive aktiv markedsføring av norske produsenter av oljevernteknologi og -utstyr. Dersom den assistanse vi kan tilby fra norsk side også gir anledning for norske produsenter til å høste nyttig erfaring og bidrar til å fremme norske produsenters produkter, synes jeg selvfølgelig det er bra.