Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1528 (2009-2010)
Innlevert: 28.06.2010
Sendt: 28.06.2010
Besvart: 02.07.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I Nordlands trompet for noen uker siden, skrev mor til en ME-pasient om en total mangel på hjelp til ME-syke. Hun sier: "Etter flere år kjemper vi som pårørende fortsatt for å skaffe nødvendig medisinsk hjelp og sikre henne rettigheter i forhold til NAV og hjelpeapparat." Tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen sa allerede i 2009 at tilbud til ME-syke var under utbygging i regionen.
Kan statsråden bekrefte at tiltakene er iverksatt og brukes?

Begrunnelse

I spørretimen 21. januar 2009 reiste jeg spørsmål til Statsråd Bjarne Håkon Hanssen om behandlingstilbud til ME pasienter ved Nordlandssykehuset HF. Statsråden svarte bl.a. følgende:

"I oppdragsdokumentet for 2009 til Helse Nord, som jeg sendte ut 5. januar, ber jeg det regionale helseforetaket om å sikre et godt spesialisthelsetjenestetilbud til alle som er rammet av CFS/ME. Jeg har videre lagt til grunn at Helse Nord benytter det nasjonale behandlingstilbudet for de aller sykeste pasientene, som er under oppbygging i Helse Sør-Øst RHF. Dette er en gjentakelse av kravene fra tidligere år. Det tar tid å bygge opp gode faglige tilbud. Høsten 2008 ble det etablert et tilbud til pasienter med CFS/ME ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø. Helse Nord RHF planlegger i 2010 i et samarbeid mellom UNN og Nordlandssykehuset å bygge opp et tilbud i Bodø. Gjennom et slikt samarbeid vil pasientene i regionen få et koordinert og godt spesialisthelsetjenestetilbud. Oslo universitetssykehus HF har etablert en poliklinikk og et ambulant team for pasienter som er rammet av CFS/ME.
Jeg vil også forsikre meg om at Helse Nord RHF drar nytte av erfaringene som gjøres i Oslo ved videre oppbygging av tilbud til denne pasientgruppen i regionen."

Jeg vil svært gjerne vite hvor langt man er kommet i regionen og i særdeleshet i oppbyggingen av nytt tilbud i Bodø. Det er viktig at denne gruppen blir ivaretatt, og at ikke pårørende må kjempe daglig for rettigheter disse pasientene faktisk har.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg vil først utrykke stor sympati for den vanskelige situasjonen den unge ME-pasienten og familien befinner seg i. Regjeringen er opptatt av at alle pasienter skal få et best mulig helsetilbud, og at pasienter og deres pårørende skal bli tatt på alvor uavhengig av tjenestens og det enkelte helsepersonells forståelse av sykdommen. Som jeg har understreket tidligere er det ikke diagnosen, men pasientens behov for bistand og omsorg som avgjør hvilke tjenester som skal ytes.

Helse Nord RHF skal sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen i sin region, herunder spesialisthelsetjenester i hjemmet. Det regionale helseforetaket fikk i oppdragsdokumentet for 2010 i oppdrag å sikre adekvat tilbud om diagnostikk, behandling og rehabilitering, herunder tilbud om lærings- og mestringskurs til pasienter med CFS/ME. Tilbudet skal utvikles i samarbeid med kommunene og nasjonalt kompetansesenter for CFS/ME. I oppdragsdokumentet bes de regionale helseforetakene om å utarbeide rapporter med status over adekvate tilbud om diagnostisering, behandling og rehabilitering til pasienter med CFS/ME. Rapporten skal vise hvilke helseforetak som har tilbud til pasientgruppen, hvilke type tilbud, antall pasienter som er henvist og antall pasienter som er gitt et tilbud i helseregionen i 2009. Frist for tilbakemelding til departementet er innen utgangen av 2. tertial 2010.

Jeg vil komme tilbake med en nærmere redegjørelse for tilbudet til pasienter med CFS/ME når rapportene fra de regionale helseforetakene foreligger.