Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1516 (2009-2010)
Innlevert: 24.06.2010
Sendt: 24.06.2010
Besvart: 01.07.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ved lovendringen i 2003 ble kommunene gjennom sine respektive kontrollutvalg, pålagt å utføre eierskapskontroll med kommunenes eierinteresser i selskap. Denne kontrollen ble gjort obligatorisk og skal utføres årlig. For at en slik kontroll skal bli hensiktsmessig og være mest mulig effektiv, forutsetter det at kommunene har utarbeidet eierskapsmelding samt eierskapsstrategier for det enkelte selskap.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at slik eierskapskontroll blir mest mulig rasjonell og effektiv?

Begrunnelse

Kommunene er betydelig inne på eiersiden i selskaper som driver offentlig tjenesteproduksjon i egenregi og i selskaper som driver tjenesteyting kommersielt i konkurranseutsatt næring.
Selskapsstatistikk utarbeidet av Telemarksforskning viser at pr mars 2009 var det registrert 2.617 kommunale selskaper med mer eller mindre spesifikke formål fordelt på de ulike sektorer. Organisasjonsformene varierer fra kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeid og interkommunale selskap (IKS) og til aksjeselskap (AS).
Selskapene sysselsetter i overkant av 46.000 årsverk og representerer store økonomiske verdier.
I tillegg til utarbeidelse av eierskapsmelding generelt for de samlede eierinteresser i selskap og eierskapsstrategier for det enkelte selskap, bør det avklares om hvem som bør ha ansvaret for å koordinere kommunens eierstyring i selskaper kommunen har eierinteresser i; politisk gjennom ordfører eller den som er valgt til å representere kommunen i det respektive styre, representantskap eller generalforsamling, eller administrativt gjennom administrasjonssjef.
KS har opprettet et eget Eierforum og utarbeidet anbefalinger om hvordan slik eierstyring kan gjennomføres.
Imidlertid er ordningen valgfri i dag og mindre enn hver fjerde kommune har utarbeidet eller har planer om å utarbeide slik eierskapsmelding.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ifølge kommuneloven § 77 nr. 5 skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper. Dette omtales ofte som selskapskontroll. Det er gitt nærmere regler om selskapskontrollen i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kap. 6.

Jeg vil vise til rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane, som ble utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. Rapporten ble overlevert til departementet i desember 2009. I rapporten pekes det på behov for veiledning om arbeidet i kontrollutvalget. Jeg deler denne oppfatningen, og har besluttet å få utarbeidet veiledningsmateriell. Selskapskontroll er et tema som vil bli omtalt i materiellet. Det er mitt mål at veilederen skal bringe kontrollutvalgene et skritt videre i deres kontrollarbeid, både når det gjelder selskapskontroll og andre type kontrolloppgaver.

Når det gjelder kommunenes utarbeidelse av eierskapsmeldinger og eierskapsstrategier, er jeg fornøyd med at eksistensen av slike er større nå enn for noen år siden. Eierskapsmeldinger og eierskapsstrategier er viktige elementer i den helhetlige eierskapsutøvelsen som kommunene bør ha overfor sine selskaper. Jeg ser også at eierskapsmeldinger og eierskapsstrategier kan utgjøre et viktig grunnlag for kontrollutvalgene når de skal gjennomføre sine kontrolloppgaver. I så måte deler jeg arbeidsgruppens synspunkter på betydningen av at kommunestyret behandler eierskapsmeldinger og eierskapsstrategier. Arbeidsgruppen mener at kommunestyret bør behandle disse minst en gang i hver valgperiode. Jeg synes det er en fornuftig tilnærming til dette spørsmålet. Samtidig vil jeg understreke at jeg har tillit til at den enkelte kommune selv kan gjøre sine egne vurderinger av hvor ofte de vil behandle eierskapsmeldinger og eierskapsstrategier.