Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1515 (2009-2010)
Innlevert: 24.06.2010
Sendt: 24.06.2010
Besvart: 29.06.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): En sak om trygdebil er anket. Anken ble avslått og saken oversendt trygderetten. 8. desember 2009 sendte Nav Klageinstans Midt-Norge saken til trygderetten - som aldri har mottatt den. Ifølge opplysninger fra trygderetten og Nav Midt-Norge har saken blitt sendt frem og tilbake siden desember 2009, ikke blitt avhentet i posten av Trygderetten og igjen gått tilbake til Nav som har fremsendt den på nytt. Det er nå ikke mulig å få kontakt med saksehandler i Nav.
Hvordan skal brukeren forholde seg for å få saken behandlet?

Begrunnelse

Mange brukere gir opp å få sine saker behandlet og risikerer å få psykiske problemer i tillegg til sine økonomiske problemer og frustrasjon over å ikke nå frem i systemet når de har behov for hjelp fra velferdssamfunnet og Nav! Det er ofte personer med både fysiske, psykiske og økonomiske problemer som henvender seg til Nav for å få sine rettigheter belyst og oppfylt. Mange har ikke ressurser til å ringe daglig i månedsvis for å oppnå kontakt med en saksbehandler eller møte opp på Nav-kontoret stadig vekk for gjentatte ganger å bli avvist, nedlatende behandlet eller få beskjed om at saksbehandler ikke har kompetanse eller kunnskap om saken eller regelverket og at saken må sendes til et annet kontor. At det skal ta 7-8 måneder å få en sak oversendt til trygderetten fra Nav etter en rundgang mellom trygderetten, Nav og posten for så å måtte vente minst like lenge på å få saken behandlet er uakseptabelt og uverdig. Slike forhold skaper store belastninger på brukeren og bidrar ikke til å forbedre vedkommendes situasjon, slik behandling hos Nav var ment å skulle gjøre. Det er vanskelig å se hva en bruker kan gjøre når saken blir trenert, feilsendt eller/og rotet bort og fortvilelse er ofte resultatet.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Innledningsvis vil jeg gjøre oppmerksom på at det er vanskelig for meg å kommentere den aktuelle saken da foreliggende informasjon ikke gjør det mulig å identifisere den. Rent generelt vil jeg opplyse at Arbeids- og velferdsetaten har klare rutiner for intern saksgang i klage-/og ankesaker, herunder prosedyrer for oversendelse av saker til Trygderetten.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har orientert meg om at det ikke ble sendt ankesaker fra NAV Klageinstans til Trygderetten på det angitte tidspunkt, 8. desember 2009. Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser også at NAV Klageinstans Midt-Norge heller ikke er kjent med at det er saker som er forsvunnet i den aktuelle perioden, eller at Trygderetten har etterlyst kommentarer eller annet initiativ fra ankemotparten.

Jeg har mottatt flere henvendelser fra brukere som opplever manglende service og informasjon knyttet til saker som er til behandling i Arbeids- og velferdsetaten. Som kjent har etaten, spesielt i 2008 og 2009, hatt utfordringer med bl.a. lang saksbehandlingstid for flere ytelser. Som følge av ressursstyrking og effektiviserende tiltak er saksbehandlingstiden nå samlet sett på det nivået som var før NAV-reformen ble iverksatt. Det er noe variasjon for de enkelte ytelser. Direktoratet har informert meg om at ankebehandling har svært høy prioritet hos NAV Klageinstans Midt-Norge, og at saksbehandlingen på bilområdet blir fulgt tett opp både i forhold til kvalitet og kvantitet.

La meg til slutt understreke at hver enkelt bruker som tar kontakt med NAV skal bli møtte med respekt, kompetanse og forutsigbarhet. Det er det lokale NAV-kontoret som først og fremst skal være kontaktleddet mellom den enkelte bruker og NAV. Jeg vil derfor anbefale brukeren å ta kontakt med sitt lokale NAV-kontor for å få klarhet i hvor saken står.