Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1521 (2009-2010)
Innlevert: 25.06.2010
Sendt: 25.06.2010
Besvart: 02.07.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I løpet av de 5 siste årene har antall samferdselsprosjekt finansiert ved hjelp av bompenger økt kraftig. Også andel bompenger øker og bruken av bom-penger er utvidet til å gjelde en rekke andre prosjekter enn veibygging. Bompengefinansiering fremstår som en av hovedpilarene i finansiering av sam-ferdselsprosjekter.
Hvilket kontroll og tilsynsregime gjelder for bruk av bompenger, for sluttregnskap av slike prosjekter, og for rapportering til hhv. Stortinget og til bilistene om resultat av kontroll og tilsyn?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som for enkeltprosjekt med 100 prosent statlig finansiering, blir bompengeprosjekt på riksvegnettet med kostnadsoverslag over 200 mill kr omtalt i de årlige budsjett- proposisjonene. Her blir det blant annet redegjort for gjeldende kostnadsoverslag, restbehov (statlige midler og bompenger samlet) og forslag til ramme for kommende år, både statlige midler og annen finansiering. Ved større kostnadsendringer som har inntuffet på et tidspunkt som gjør at de ikke blir omtalt i budsjettproposisjonen, blir Stortinget orientert om dette gjennom egne proposisjoner, sammen med ev. endringer i finansieringsplanen dersom dette skulle være aktuelt.

Når det gjelder bompengepakker har det vært vanlig å orientere om status for pakkene i de store byområdene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim gjennom Nasjonal transportplan. I tillegg har proposisjoner om endringer eller utvidelse av bompenge- pakker, også omtalt status så langt, inkl oversikt over statlige bevilgninger og bruk av bompenger.

Statens vegvesen og Riksrevisjonen har innsynsrett i bompengeselskapene sine budsjetter og regnskap, og kan kreve å få opplysninger de finner påkrevd for å gjennomføre kontroll, jf. bompengeavtalen. Statens vegvesen foretar en årlig oppfølging av at selskapene ikke har en uhjemlet bruk av bompenger, samt at de følger prinsippene gitt i bompengeavtalen og andre rammer og retningslinjer som ligger til grunn for bompengeinnkrevingen. Resultatet av denne kontrollen blir sendt Samferdselsdepartementet. Det foretas i tillegg bilagskontroller av utvalgte enkeltselskaper med jevne mellomrom.

Fram til i dag har de fleste bompengeprosjektene vært på riksvegnettet. Som følge av forvaltningsreformen vil bompengefinansiering av fylkesvegprosjekt bli langt mer omfattende enn i dag. I tillegg er det pakker der både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger inngår. I tråd med Prop. 1 S (2009-2010) vil Samferdselsdepartementet komme tilbake til opplegg for styring og oppfølging av bompengeprosjekt på fylkesvegnettet og kommunalt vegnett.