Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1536 (2009-2010)
Innlevert: 29.06.2010
Sendt: 29.06.2010
Besvart: 02.07.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Er fiskeri- og kystministeren kjent med og har vurdert de utilsiktede virkninger en skjerpet losplikt kan få med f.eks. å tvinge transport av farlig last av skip over til biltransport, og hvilke eventuelle grep vil statsråden ta for å motvirke en slik utvikling?

Begrunnelse

Undertegnede sendte skriftlig spørsmål til fiskeri- og kystministeren (Dokument nr. 15:1435 (2009-2010)) der jeg spurte om hun hadde vurdert de utilsiktede virkninger en skjerpet losplikt kunne få med eksempelvis å tvinge transport av farlig last fra skip over til biltransport, og hvilke eventuelle grep hun ville ta for å motvirke en slik utvikling.
I sitt svar datert 23. juni lister hun igjen opp de foreslåtte endringene, de antatte økonomiske konsekvenser de vil medføre, bakgrunnen for endringene, samt saksgangen med høring hos berørte parter.
Hun svarer imidlertid ikke på det jeg spør om; om hun har vurdert de utilsiktede virkninger og konsekvenser for sikkerheten dette kan medføre og hva hun eventuelt vil gjøre for å motvirke disse.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Som jeg viste til i brev av 23. juni 2010 som svar på spørsmål nr. 1435 fra stortingsrepresentant Vaksdal, er det i høringsforslaget innarbeidet endringer som implementerer endringer i MARPOL (International Convention for the Prevention of Polution From Ships)som trådte i kraft 1. juli 2007. MARPOL er en internasjonal konvensjon som Norge har forpliktet seg til å følge. Behandlingen av farlig eller forurensende last er i lospliktbestemmelsene basert på MARPOLs kategorisering av forurensningsstoffer. Når det foretas endringer i MARPOL medfører dette tilsvarende endringer i lospliktbestemmelsene.

Jeg presiserer at høringsforslaget ut i fra miljøhensyn viderefører dagens strenge regler for fartøy med farlig eller forurensende last, med noen justeringer og innskjerpelser som følge av endringer i de forurensningskategorier som benyttes i MARPOL.

Som vist til i tidligere korrespondanse bidrar høringsforslaget til oppfølging av målsetningen i regjeringserklæringen om å stimulere til vekst i sjøtransporten, da høringsforslaget er vurdert å medføre en netto reduksjon i den lospliktige trafikken med i overkant av 10 pst., og en anslagsvis reduksjon i de årlige kostnadene for lostjenesten og skipsfarten med ca. 29 mill. kroner. Selv om enkelte fartøysgrupper får innskjerpelser i losplikten, bidrar høringsforslaget således til bedre rammebetingelser for skipsfarten samlet sett.