Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1542 (2009-2010)
Innlevert: 29.06.2010
Sendt: 30.06.2010
Besvart: 02.07.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Vil samferdselsministeren bidra til at begge trasevalgene for Tindtunellen mellom Ramfjorden og Tromsdalen, med tilførselsveier, blir konseptvalgutredet slik at kostnadsbildet for de ulike E8-alternativene blir mest mulig reelt og sammenlignbart?

Begrunnelse

Statens vegvesen er i gang med planleggingen av siste del av innfartsveien til Tromsø, E8, og i den forbindelse er det lokalt fremmet forslag om å legge veien i tunell fra Ramfjorden til Tromsdalen med to mulige trasevalg.
Tunellforslaget er behandlet både i Tromsø kommunestyre og Troms fylkesting denne våren og begge organer konkluderer med at tunellalternativene bør konsekvensutredes på en sammenlignbar måte. Statens vegvesen har så langt vist tilbakeholdenhet og lokalt sitter mange igjen med det inntrykk at vegvesenet ikke vil påta seg merutgifter til en bredere konsekvensutredning.
De trafikale utfordringene er betydelig inn mot Tromsø og forholdene i Tromsdalen gjør det krevende å innpasse en firefeltsvei som synes å være alternativet uten en tunelløsning.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for Tromsø har pågått i drøyt 1 ½ år og forventes ferdigstilt høsten 2010, med etterfølgende ekstern kvalitetssikring (KS1). KVU, høringsuttalelsene til KVU og KS1 vil inngå i Regjeringens grunnlag for beslutning om videre planlegging.

KVUen vil inneholde en drøfting av transportbehovet i Tromsø i et 20 års perspektiv, og en vurdering av prinsipielt forskjellige måter å løse transportbehovet på. Ulike tiltak vil bli vurdert, som utvikling av vegnettet, utvikling av kollektivsystemet og gang- og sykkelvegnettet, sammen med restriktive tiltak for vegtrafikken. Tindtunnelen er ett av flere vegtiltak som vil bli vurdert.

I en overordnet utredning som en KVU er, vil det være effektene av ulike tiltak og konseptuelle valg som er i fokus. Det er derfor ulike tiltaks betydning for transportsystemet og for byens utvikling som vurderes i denne sammenhengen. Dette vil gjelde for Tindtunnelen på lik linje med andre vegtiltak som inngår i de ulike konseptene.

Alternative traséløsninger for Tindtunnelen vil derfor ikke være gjenstand for vurdering i KVUen. Dette vil eventuelt bli vurdert i senere planlegging etter plan- og bygningsloven.