Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1567 (2009-2010)
Innlevert: 16.08.2010
Sendt: 16.08.2010
Besvart: 20.08.2010 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Er justisministeren informert om den prekære bemanningssituasjonen ved Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt som medfører manglende utrykning ved alvorlige situasjoner, og vil justisministeren umiddelbart sørge for at disse forhold blir brakt i orden slik at polititjenesten i distriktet bringes til et akseptabelt nivå som trygger befolkningens sikkerhet?

Begrunnelse

Undertegnede sendte 9. juni skriftlig spørsmål til justisministeren (Dokument nr. 15:1383 (2009-2010))om den vanskelige bemanningssituasjonen ved Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt generelt og ved Haugesund politistasjon spesielt.
Bakgrunnen for dette var at bemanningen ved politidistriktet lå langt under landsgjennomsnittet per innbygger, noe som medførte lang utrykningstid, dårlig service og utrygghet for befolkningen. Ressurssituasjonen hadde medført at flere stillinger var vakante og både ledelse og tillitsvalgte ropte et alvorlig varsku om den alvorlige situasjonen.
I sitt svar serverte justisministeren en lang skryteliste som beskrev hva regjeringen hadde gjort for å bedre politisituasjonen generelt. I svaret ble det også vist til at man hadde vært i kontakt med den lokale politimester som hevdet at distriktet ikke oppfattes å bli behandlet på annen måte enn øvrige politidistrikt. Justisministeren bekreftet at det var foretatt midlertidige omdisponeringer ved Haugesund politistasjon og at det var en viss ledighet ved stasjonen.
Det ble i tillegg hevdet at den beskrevne bemanningssituasjon ikke medførte en situasjon som gikk ut over sikkerheten til mannskapene eller medførte en generell utrygghet i politidistriktet.
Flere oppslag i Haugesunds Avis i sommer har vist at dette ikke er tilfelle. Manglende kapasitet og ressurser har medført at man ved en rekke alvorlige hendelser ikke har kunnet rykke ut. Truende adferd, slagsmål og promillekjøring er eksempler på hendelser man ikke har fulgt opp. Ifølge Haugesunds Avis 24. juli har heller ikke drapstrusler medført utrykning. "Vent til neste skift" var beskjeden fra politiet da drapstrussel ble anmeldt.
Dette viser en fullstendig uakseptabel situasjon som snarest må bringes i orden.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Som stortingsrepresentanten viser til i sin begrunnelse for spørsmålet, fremmet han i juni et spørsmål om samme forhold og samme politidistrikt, som ble fyldig besvart herfra. Når stortingsrepresentanten avskriver svaret som ”en lang skryteliste”, vil jeg vise til at svaret ga en beskrivelse av hva regjeringen faktisk har gjort for å bedre politisituasjonen generelt. Jeg er tilfreds med å kunne vise til tidenes største økning i politibudsjettet og arbeider videre for å sikre politiet ressurser og rammevilkår slik at etaten kan ivareta publikums behov for service og beredskap.

Da Politidirektoratet ble opprettet i 2001 ble ansvaret for etatsstyring og ressursfordeling delegert fra Justisdepartementet. Politidirektoratet fordeler budsjettet etter en ressursfordelingsmodell basert på en rekke kriterier relatert til politiets oppgaveløsning, hvor kriminalitetsbekjempelse og trygghet representerer de viktigste områdene. Det er ikke bare innbyggerantall, slik stortingsrepresentanten legger til grunn, som påvirker politiets arbeidsmengde og dermed ressursbehov.

Når politidistriktene får sin årlige rammetildeling, er det distriktets ledelse som kjenner de lokale utfordringene og har ansvaret for at ressursene disponeres slik at innbyggerne får en best mulig polititjeneste.

Spørsmålet fra stortingsrepresentant Vaksdal er også nå forelagt Politidirektoratet og politimesteren i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt som opplyser at status i politidistriktet i hovedsak ikke har endret seg i forhold til tidligere svar. Men noen forhold kan likevel kommenteres ytterligere.

Politidistriktet har en utfordrende situasjon i sommermånedene i og med at man skal avvikle ferie for alt mannskap samtidig som mengden henvendelser til politiet øker. Det er ikke til å unngå at flere henvendelser må prioriteres ned til fordel for andre som har økt behov for rask bistand. I perioder har politiet hatt utfordringer med å arrondere tjenesten på en slik måte at hele politidistriktet er tilstrekkelig dekket med nødvendig beredskap.

Det medfører også riktighet at enkelte oppdrag har blitt satt på vent til man har hatt kapasitet, men det har ikke ført til situasjoner som fører til at man kan trekke i tvil forsvarligheten i politiets tjenesteutøvelse og politiets beredskap. Men politiet i Haugaland og Sunnhordland forsøker alltid å bli bedre, og følger i ettertid opp de hendelser hvor det fremstår som mulig og naturlig.

I det konkrete tilfellet hvor man trekker frem trusler på Karmøy, var man samtidig nødt til å prioritere tilgjengelige ressurser til et bevæpnet oppdrag i Tysvær. Ledelsen i politidistriktet har i ettertid også vurdert dette til å være en korrekt vurdering gitt av operasjonsleder. Svaret som ble gitt har, etter opplysninger gitt politiet, vært mer nyansert enn det som fremgår i brevet fra stortingsrepresentant Vaksdal.

Innenfor den ressursrammen politiet er gitt, mener politimesteren at det er mulig å utføre en forsvarlig tjeneste. Ved flere alvorlige og i tid sammenfallende hendelser vil det være nødvendig for politiet å prioritere sin innsats.