Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1588 (2009-2010)
Innlevert: 19.08.2010
Sendt: 23.08.2010
Besvart på vegne av: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 02.09.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Vil statsråden på bakgrunn av den mangelfulle konsesjonsbehandlingen i Nordland som påpekt i begrunnelsen, sørge for at saken kan løses ved å tildele nye konsesjoner også til de selskaper som nå er blitt fratatt sine konsesjoner ved at opprinnelige tilsagn ikke er blitt fulgt opp?

Begrunnelse

I forbindelse med tildeling av 2 oppdrettskonsesjoner i Nordland Fylke har tildelingene blitt trukket tilbake ett år etter at det ble gitt tilsagn om tildeling og etter at betaling for konsesjonene til statskassen ble foretatt.
Konsesjonene ble trukket tilbake etter at Fiskeridirektoratet fant at de hadde tolket sine egne tildelingsforskrifter feil og tildelte konsesjonene til andre aktører etter ankebehandling. Slik uforutsigbar fremgangsmåte skaper selvsagt en helt uholdbar situasjon for de bedriftene dette gjelder.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Innledningsvis vil jeg opplyse om at statsråd Lisbeth Berg-Hansen har bedt om at det oppnevnes settestatsråd i spørsmålet om tildeling av ytterligere tillatelser

knyttet til tildelingsrunden 2009, og at det, i tråd med Kgl. Res. 26. november 2009,er undertegnede som behandler saken, herunder dette spørsmålet til skriftlig besvarelse fra Stortinget, som settestatsråd.

Spørsmålet om hvorvidt de selskapene som har fått omgjort sitt vedtak om tillatelse likevel skal få beholde denne, er til behandling i departementet og er ikke endelig tatt stilling til.