Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1594 (2009-2010)
Innlevert: 19.08.2010
Sendt: 23.08.2010
Besvart: 03.09.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Hvilke kurs eller andre tilbud har Nav for tidligere og nåværende ruspasienter, og er statsråden fornøyd med dagens ordning for innkjøp av denne typen kurs?

Begrunnelse

Stiftelsen Retretten driver lærings- og mestringskurs (ANTA) for rusavhengige. Per dags dato har stiftelsen ikke mulighet til å prioritere brukere fra NAV-systemet da alle kursene pt. er finansiert av Scheiblers legat. Stiftelsen har fått beskjed om at Navs kvalifiseringsprogram ikke har mulighet til å kjøpe plasser på Retrettens ANTA-kurs. ANTA-kurset er kjent for å gi gode resultater for brukere av forskjellige rehabiliteringsopplegg, f.eks. LAR, straffegjennomføring, straffedømte i løslatelsesfasen, poliklinisk oppfølging og brukere som skal ut i jobb/utdanning. Retretten melder om svært gode tilbakemeldinger på kursene.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, § 14a gir alle brukere med behov for arbeidsrettet innsats fra NAV, rett til å få en helhetlig vurdering. Den nye oppfølgingsmetodikken som nå er innført ved alle landets NAV-kontorer har som mål å følge opp brukere individorientert. Det ligger en behovs- og arbeidsevnevurdering til grunn for de arbeidsrettede tiltakene.

Deltakelse i arbeidsmarkedstiltak skal være nødvendig og hensiktsmessig for at deltakeren skal kunne skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. Tilbud om bestemte arbeidsmarkedstiltak er ingen lovfestet rettighet, men skal tilpasses den enkeltes behov for kvalifisering og arbeidstrening. NAV har et fleksibelt og bredt spekter av tiltak, og valg, utforming og varighet av tiltak foretas i samarbeid med deltakeren.

NAV har en egen satsing for personer som mottar legemiddelbasert rehabilitering, LAR. Dette er en behandlingsform som i økende grad har blitt igangsatt overfor langtkomne opiatmisbrukere. Gruppen tilbys arbeidsrettede tiltak. Arbeidet er utfordrende og krevende. Gruppen har sammensatte utfordringer i forhold til integrering i det ordinære arbeidsmarkedet. Utfordringer løses gjennom godt kartleggingsarbeid, fleksible løsninger og tett samarbeid mellom NAV-kontor, LAR-tiltaket og tiltaksbedrift. Noen av deltakerne har kommet i ordinært arbeid eller utdanning, og noen har hatt overgang fra tiltaket arbeidspraksis i skjermet virksomhet til tiltak som ligger nærmere det ordinære arbeidslivet.

Kvalifiseringsprogrammet er en viktig satsing i kampen mot fattigdom, og utgjør et sentralt virkemiddel i realiseringen av NAV-reformen. Programmet skal være et tilbud til personer som har vesentlig nedsatt arbeidsevne, og dette kan også omfatte rusavhengige. Det legges opp til at det skal settes av tid til aktiviteter også utenfor arbeidsrettede tiltak. Dette kan for eksempel være helsehjelp, blant annet behandling for rusavhengighet innen spesialisthelsetjenesten og behandling hos psykolog.

Det finnes ulike ordninger for anskaffelse av arbeidsmarkedstiltak. Tiltak i ordinært i arbeidsliv som arbeidstrening og lønnstilskudd skjer etter kontakt med aktuelle arbeidsgivere. Arbeidsmarkedskurs (AMO) anskaffes i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Tiltak i skjermet virksomhet er basert på avtaler mellom NAV og godkjente tiltaksarrangører. Når det gjelder stiftelsen Retretten er den etter det jeg har fått opplyst, ikke inne som tiltaksarrangør hos NAV. Stiftelsen Retretten kan tilby NAV kurs på lik linje med andre tiltaksarrangører.

Det er NAV, som på bakgrunn av den enkeltes behov og etter vurdering av tilbudet fra de enkelte tiltaksleverandører, som avgjør hvilke tiltak som skal iverksettes. Arbeids- og velferdsetaten tilrettelegger tilbud om arbeidsmarkedstiltak som er best mulig tilpasset den enkeltes behov med sikte på å komme tilbake til eller inn i arbeidslivet. Det er ikke naturlig for meg som statsråd i denne sammenhengen å be etaten benytte bestemte tiltaksarrangører.

Gjennomføringen av et høyt antall tiltaksplasser er en hovedoppgave for Arbeids- og velferdsetaten. I hovedsak er tiltakssammensetning og gjennomføring tilpasset brukernes behov. Likevel er det et kontinuerlig behov for fokus på tiltakene. Det er bl.a. satt ned et offentlig utvalg for å gjennomgå de arbeidsrettede tiltakene overfor personer med nedsatt arbeidsevne. Innstillingen fra utvalget kan gi oss et styrket grunnlag for enda bedre innretning av tiltakene, innkjøpsordningen, og andre sentrale deler av tiltaksvirksomheten.