Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1611 (2009-2010)
Innlevert: 23.08.2010
Sendt: 23.08.2010
Besvart: 03.09.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Kan statsråden garantere at det ikke åpnes for nye runder med utredninger, slik at Ørskog-Fardal kan ferdigstilles så raskt som mulig?

Begrunnelse

Kraftsituasjonen i Midt-Norge gjør landsdelen svært sårbar for svikt i nedbør i årene fremover. Situasjonen vil vare ved til forbindelsen Ørskog-Fardal er utbygd. Det har nå kommet brev fra fem ordførere i ulike kommuner i Sogn og Fjordane som under henvisning til prosessen med Sima-Samnanger-prosjektet ber om nye utredninger av sjøkabel i forbindelse med Ørskog-Fardal. Ørskog-Fardal har nå hatt en svært lang saksgang, og har ligget lenge til klagebehandling i departementet. Jo lenger saken ligger til behandling, jo lenger tid tar det før Midt-Norge får en akseptabel forsyningssikkerhet. I slike saker vil det være en tid for å utrede, og en tid for å beslutte og bygge. Nå er tiden kommet for å beslutte og bygge. Det er derfor viktig at statsråden viser handlekraft, skjærer gjennom og sikrer energiforsyningen for folk i Midt-Norge.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: NVE vedtok i juni 2009 å gi Statnett konsesjon for bygging og drift av en 420 kV kraftledning fra Sogndal til Ørskog. Vedtaket innebærer at ledningen skal bygges som luftledning. Vedtaket ble påklaget fra mange hold. Olje- og energidepartementet fikk oversendt klagesaken fra NVE i begynnelsen av oktober 2009, og foretok en omfattende befaring i slutten av samme måned.

Kraftframføringen mellom Ørskog og Sogndal er svært viktig for forsyningssikkerheten i Midt-Norge. Jeg er derfor opptatt av at klagebehandlingen gjennomføres i det tempo som er påkrevet. Samtidig er det viktig å være klar over at klagesaken er meget komplisert, og inneholder mange tvistespørsmål av rettslig og faktisk art som må behandles på en grundig måte.

Flere klagere krever kabel på hele eller deler av strekningen. I konsesjonsprosessen er flere kabelløsninger utredet og vurdert. Statnett har også utredet alternative løsninger under departementets klagebehandling. Som ledd i denne behandlingen må departementet fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere utredninger.

Jeg er i den forbindelse innstilt på at eventuelle utredninger ikke skal forsinke fremdriften av denne kraftledningssaken.