Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1622 (2009-2010)
Innlevert: 26.08.2010
Sendt: 26.08.2010
Besvart: 03.09.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Iflg. media har den danske riksrevisjonen rettet hard kritikk mot SAS fordi selskapet angivelig ikke har klart å leve opp til kravene om flysikkerhet. Iflg. dansk riksrevisjon skal SAS ha ignorert over 10.000 påbud siden 2006. Blant annet skal selskapet ha latt fly som egentlig burde vært sendt til kontroll få fly. Den danske transportminister har truet med politianmeldelse.
Hvordan følger samferdselsministeren opp om dette også gjelder for SAS sin virksomhet i Norge?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I henhold til den danske riksrevisjonens rapport, har SAS ignorert et stort antall luftdyktighetsdirektiv (ADs) siden 2006 og fram til i dag. Et luftdyktighetsdirektiv utstedes av European Aviation Safety Agency (EASA), og pålegger luftfartøyets operatør/eier å inspisere, bytte deler, foreta justeringer eller endre deler av fartøyets dokumentasjon.

Luftfartstilsynet har i lengre tid fulgt opp selskapets innrapporterte AD-overskridelser. Dette arbeidet har vært koordinert med danske og svenske luftfartsmyndigheter. SAS har i alle tilfellene blitt avkrevd en analyse av hvorfor luftdyktighetsdirektiv ikke er blitt fulgt.

STK (skandinavisk tilsynskontor) er blitt pålagt spesielle oppfølgingstiltak for å hindre gjentagelse. Likevel har nye tilfeller med nye årsaksforhold inntruffet.

I alle tilfeller hvor det er blitt avdekket at luftdyktighetsdirektiv ikke er blitt fulgt, har de luftfartøy som er berørt, blitt satt på bakken med øyeblikkelig virkning. Det har fra Luftfartstilsynets side vært rettet søkelys mot dataløsninger, prosedyrer i selskapet, organisasjons- og ansvarsforhold samt menneskelige faktorer.

De tre landene har i tillegg til STK sine inspeksjoner, foretatt separate tilsyn med fokus på oppfølging av luftdyktighetsdirektiv. Rapport fra siste ekstraordinære inspeksjon er datert 24. februar 2010.

Det foregår en fortløpende oppfølging av selskapet og de problemstillingene som er beskrevet ovenfor. Dette innebærer blant annet flere tilsyn og kontroller enn det minimum som følger av regelverket. Luftfartstilsynet vil ikke lempe på denne skjerpede kontrollen før selskapet over tid kan dokumentere at forholdet er brakt i orden.

Som det framgår av den danske riksrevisjonens rapport, har de tre eierlandene bestemt seg for å gjøre endringer i tilsynsregimet med SAS. Det arbeides intensivt med å få en endret ordning på plass. Formålet med endringen er å oppnå et mer effektivt tilsyn med SAS, tilpasset den nåværende organiseringen av selskapet.

Med Luftfartstilsynets skjerpede kontroll og endringene i tilsynsregimet med SAS, har jeg tillit til at flysikkerheten er godt ivaretatt fremover også for dette selskapet.